5.01.2023

Hjälp av tillfälliga stöd och prissänkningar för höga elräkningar

Hushåll kan få stöd för stora elräkningar. I beskattningen införs ett tillfälligt elavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar. För de hushåll som inte kan utnyttja skatteavdraget fullt ut införs FPA:s tillfälliga elstöd. Dessutom sänks mervärdesskatten för elenergi för viss tid med 10 procent. Karleby Energinät sänker för sin del elöverföringens energiavgifter med 30 procent fr.o.m. 1.1.2023.

Elkompensationen

Elkompensationen av engångsnatur betalas automatiskt, fakturorna för de fyra vintermånaderna november-februari. Elkompensationen ges i två rater, den första i fakturan i april och den andra i fakturan i maj.

Kompensation betalas automatiskt till de kunder vilkas elpris är över 10 c/kWh (moms 10 %). Elkompensationen gäller elenergi, för elöverföring betalas inget stöd. Elkompensationen kommer på månatlig nivå att vara 50 procent av andelen som överstiger självrisken på 90 euro. I stöd kan dock betalas högst 700 euro i månaden.

OBS! Elkompensationen syns automatiskt på din elfaktura. Du behöver inte göra något alls för att få kompensationen.

Mera information om elkompensationen >

Förlängning av betalningstiden

Lagen om förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar förpliktar elförsäljare att på kundens begäran bevilja förlängning av betalningstiden för elenergiräkningar som anknyter till förbrukningen under tiden 1.1-30.4.2023. Förlängd betalningstid gäller inte elöverföringsavgifter.

Konsumentkunder kan beviljas förlängd betalningstid på högst 120 dagar från den ursprungliga förfallodagen för varje enskild räkning. Vänligen kontakta Karleby Energis betalningsövervakning före förfallodagen för att komma överens om förlängd betalningstid. Inga kostnader tas ut för beviljande av betalningstid och den förlängda betalningstiden.

Elavdrag

Det är möjligt att få elavdrag i beskattningen om elräkningarna för den stadigvarande bostaden är stora. Avdraget beviljas för de totala kostnaderna för elenergi i den stadigvarande bostaden i januari-april 2023. Elavdraget kan beviljas om kostnaderna för elenergi är mer än 2 000 euro för fyra månader. Elavdraget är 60 procent av de energikostnader som överstiger 2 000 euro. Självrisken är 100 euro.

Elavdraget kan beviljas endast för en bostad och är högst 2 400 euro. Elavdraget anmäls för skattekortet och då minskar skattesatsen. Elavdraget kan inte fås som återbäring på bankkontot.

Mera information om elavdraget på Skatteförvaltningens sidor >

Elstöd

Om hushållets skatter inte är tillräckliga för elavdrag kan man ansöka om elstöd hos FPA. Man har möjlighet att få elstöd för de totala kostnaderna för elenergi som uppkommit i den stadigvarande bostaden under tiden januari-april 2023.

Självrisken är 400 euro i månaden och elstödet 60 procent av elenergikostnaderna som överstiger självriskandelen. Man kan få högst 660 euro i månaden i elstöd.

Mera information om FPA:s elstöd >

Mervärdesskatten sänks temporärt till tio procent

Mervärdesskatten på elenergi sänks temporärt från 24 procent till 10 procent under tiden 1.12.2022 - 30.4.2023. Den sänkta skattesatsen på 10 procent tillämpas på försäljning av el under lagens giltighetstid.

Karleby Energi inför skattesänkningen automatiskt och till fullt belopp i priserna för december-april. Skattesänkningen gäller alla elavtals priser. Karleby Energi fakturerar elförbrukningen för december i januari, så den första fakturan med sänkt mervärdesskatt skickas i januari. Skattesänkningen gäller inte överföring av el.

Karleby Energi tog första oktober i bruk ett pristak som gäller på Karleby stads område (Karleby, Lochteå, Kelviå och Ullava) för kunder med Vuodenaika-elavtal. Sänkningen av mervärdesskatten innebär i pristakprodukter att Karleby Energi fakturerar sina kunder högst 16 c/kWh (moms 0 %) för elenergi. När mervärdesskatten sänks till 10 procent betyder det här att priset är 17,60 c/kWh (inkl. moms 10%) för konsumentförbrukare i december-april.

Karleby Energinät sänker överföringens energiavgifter med 30 %

Karleby Energinät sänker elöverföringens energiavgifter med 30 procent fr.o.m. 1.1.2023. Den tillfälliga prissänkningen är möjlig tack vare att finländska stamnätsbolaget Fingrid avstår från nätbolagens stamnätsavgifter fr.o.m. 1.12.2022. Karleby Energinät överför prissänkningen i sin helhet till kunderna.

Krediteringen beaktas i elöverföringens energiavgifter för Karleby Energinäts kunder. Elöverföringens pris utgörs av grundavgiften, energiavgiften (cent per kWh) samt skatt. Elöverföringens energiavgift sänks med 30 procent för Karleby Energinät Ab:s kunder fr.o.m. 1.1.2023. Om exempelvis energiavgiften enligt den faktiska förbrukningen är 50 euro innebär prissänkningen på 30 procent en minskning av fakturans slutsumma med 15 euro.

Ta kontakt före förfallodagen om pengarna inte räcker till elräkningen

Om man har tillfälliga svårigheter att betala elräkningen är det viktigt att kontakta Karleby Energis betalningsövervakning före fakturans förfallodag.

- För att en betalningsplan ska kunna göras upp måste man ta kontakt före fakturans förfallodag. I allmänhet kan vi förhandla oss fram till en lösning vid tillfälliga betalningssvårigheter, säger Karleby Energis huvudbokförare Johanna Palokangas.

Om hushållet har större problem med ekonomin och skulder kan man be om hjälp av Garantistiftelsen eller en statlig rättshjälpsbyrå. Exempelvis vid Garantistiftelsens Skuldlinje och Chatt kartläggs kundens ekonomiska situation och skuldsättning samt diskuteras möjliga alternativ såsom en betalningsplan, stöd eller understöd. På samma sätt hjälper rättshjälpsbyråns skuldrådgivning kunden att gå igenom olika alternativa lösningar samt hjälper med att ingå betalningsavtal.

Kontaktuppgifterna till Karleby Energis betalningsövervakning:
Tfn 0800 050 65
maksuvalvonta@kokkolanenergia.fi