Felanmälningsnumret betjänar 24/7

Fjärrvärme är en driftsäker och bekymmersfri uppvärmningsform. Men om det trots det uppstår problem med fjärrvärmeutrustningen, ta då kontakt med fjärrvärmens felanmälningsnummer (06) 822 0600, som svarar dygnet runt 24/7 och betjänar fjärrvärmekunderna i Karleby- och Kelviåområdet.

Uppföljning av förbrukningsuppgifterna

Du kan följa med fjärrvärmeförbrukningen via kundportalen Kompassen. Kunden får dessutom en årlig värmeförbrukningsrapport.

Du kan gå in och titta närmare på din förbrukning genom att i Kompassen öppna fliken Förbrukning. Där kan du välja produkt och den tidsperiod för vilken du vill titta på förbrukningsuppgifterna.

Beakta att för närvarande syns fjärrvärmens förbrukningsuppgifter i kilowattimmar (kWh). Därför måste siffran divideras med 1 000 för att få enheten megawattimme (MWh), alltså den enhet enligt vilken fjärrvärmen faktureras.

Handbok om användning av fjärrvärme

ABC i fjärrvärme är en handbok om användning av fjärrvärme. Den ger handledning i korrekt och energieffektiv användning av fjärrvärme. I handboken beskrivs åskådligt hur utrustningen fungerar och används, reglering av uppvärmningsnätet samt ges anvisningar till dem som använder fjärrvärmeutrustningen.

Granskning av fjärrvärmeanläggning

Fjärrvärmeanläggningar är i regel driftsäkra och bekymmersfria att använda. För att upprätthålla driftsäkerheten rekommenderar vi att våra kunder regelbundet granskar den egna fjärrvärmeanläggningens och värmefördelningsrummets skick, exempelvis som avslutning på uppvärmningssäsongen.

Värmefördelningscentralen är en teknisk helhet i vilken ingår många röranslutningar och delar som kan börja läcka. Läckage är sällsynta, men ett fel som upptäcks i tid är det bästa sättet att hindra uppkomsten av ytterligare skador. Med hjälp av dessa anvisningar kan du försäkra dig om att fjärrvärmeanläggningen fungerar klanderfritt.

Kontrollista:

  • Kontrollera fjärrvärmeanläggningens röranslutningar. Anslutningarna får inte vara fuktiga, rostiga eller ha läckage.
  • Försäkra dig om att stället där fjärrvärmeröret dragits in är torrt, likaså ytorna omkring stället. (Stället där fjärrvärmeröret dragits in genom det gjutna golvet.)
  • Kontrollera att avloppet fungerar om det finns ett sådant i värmefördelningsrummet.
  • Kontrollera rörens isoleringar och tilläggsisolera vid behov.

Håll tryckmätarnas ventiler avstängda i fjärrvärmens framledning och returledning för att undvika läckage.

Visst håller du värmefördelningsrummet snyggt så märker du snabbt om något är fel. Ett isolerat varmt utrymme passar bäst för fjärrvärmeanläggningen. I ett utrymme av lätt konstruktion föreligger frysrisk för anläggningen om ett småhus drabbas av ett strömavbrott som pågår i flera timmar.

Om du upptäcker någon störning i fjärrvärmeanläggningen kan du ringa upp numret för felanmälningar (06) 822 0600 som har jour 24/7.

Understöd för byte av gamla fjärrvärmeanläggningar

Man kan ansöka om understöd för förnyande av en gammal värmefördelningscentral för fjärrvärme hos ARA (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) då anläggningen byts mot en värmefördelningscentral vars dimensioneringstemperatur är lägre än tidigare. Det här innebär att staten vill understöda bostadsbyggnaders övergång till anläggningar som lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme. Understödet utgör en del av den gröna omställningen och syftar till att påskynda uppdateringen av fjärrvärmesystemet.

Understödsbeloppet är beroende på hustypen högst 2000 – 4000 € per värmeväxlare och 500 – 2000 € per byggnadsspecifikt inställt uppvärmningssystem.

Enligt Karleby Energis fjärrvärmechef Jani Söderström lönar det sig att överväga förnyande av anläggningen och ansöka om understöd då flera komponenter och delar borde bytas ut i fjärrvärmeanläggningen. Det måste ändå alltid undersökas från fall till fall om det lönar sig att förnya hela anläggningen. Enbart anläggningens ålder borde inte vara orsaken till förnyandet.

Mera information om understödet >
Aras webbplats >
Fjärrvärmechef Jani Söderström, tfn 044 780 92