Felanmälningsnumret betjänar 24/7

Fjärrvärme är en driftsäker och bekymmersfri uppvärmningsform. Men om det trots det uppstår problem med fjärrvärmeutrustningen, ta då kontakt med fjärrvärmens felanmälningsnummer (06) 822 0600, som svarar dygnet runt 24/7 och betjänar fjärrvärmekunderna i Karleby- och Kelviåområdet.

Uppföljning av förbrukningsuppgifterna

Du kan följa med fjärrvärmeförbrukningen via kundportalen Kompassen. Kunden får dessutom en årlig värmeförbrukningsrapport.

Du kan gå in och titta närmare på din förbrukning genom att i Kompassen öppna fliken Förbrukning. Där kan du välja produkt och den tidsperiod för vilken du vill titta på förbrukningsuppgifterna.

Beakta att för närvarande syns fjärrvärmens förbrukningsuppgifter i kilowattimmar (kWh). Därför måste siffran divideras med 1 000 för att få enheten megawattimme (MWh), alltså den enhet enligt vilken fjärrvärmen faktureras.

Handbok om användning av fjärrvärme

ABC i fjärrvärme är en handbok om användning av fjärrvärme. Den ger handledning i korrekt och energieffektiv användning av fjärrvärme. I handboken beskrivs åskådligt hur utrustningen fungerar och används, reglering av uppvärmningsnätet samt ges anvisningar till dem som använder fjärrvärmeutrustningen.

Granskning av fjärrvärmeanläggning

Fjärrvärmeanläggningar är i regel driftsäkra och bekymmersfria att använda. För att upprätthålla driftsäkerheten rekommenderar vi att våra kunder regelbundet granskar den egna fjärrvärmeanläggningens och värmefördelningsrummets skick, exempelvis som avslutning på uppvärmningssäsongen.

Värmefördelningscentralen är en teknisk helhet i vilken ingår många röranslutningar och delar som kan börja läcka. Läckage är sällsynta, men ett fel som upptäcks i tid är det bästa sättet att hindra uppkomsten av ytterligare skador. Med hjälp av dessa anvisningar kan du försäkra dig om att fjärrvärmeanläggningen fungerar klanderfritt.

Kontrollista:

  • Kontrollera fjärrvärmeanläggningens röranslutningar. Anslutningarna får inte vara fuktiga, rostiga eller ha läckage.
  • Försäkra dig om att stället där fjärrvärmeröret dragits in är torrt, likaså ytorna omkring stället. (Stället där fjärrvärmeröret dragits in genom det gjutna golvet.)
  • Kontrollera att avloppet fungerar om det finns ett sådant i värmefördelningsrummet.
  • Kontrollera rörens isoleringar och tilläggsisolera vid behov.

Håll tryckmätarnas ventiler avstängda i fjärrvärmens framledning och returledning för att undvika läckage.

Visst håller du värmefördelningsrummet snyggt så märker du snabbt om något är fel. Ett isolerat varmt utrymme passar bäst för fjärrvärmeanläggningen. I ett utrymme av lätt konstruktion föreligger frysrisk för anläggningen om ett småhus drabbas av ett strömavbrott som pågår i flera timmar.

Om du upptäcker någon störning i fjärrvärmeanläggningen kan du ringa upp numret för felanmälningar (06) 822 0600 som har jour 24/7.