Elöverföringsprodukter

Elöverföring betyder att el levereras genom elnätet till konsumenten. Den lokala elnätsoperatören har ensamrätt till överföringstjänsten, och kunden kan inte konkurrensutsätta överföringspriset, men Energimyndigheten övervakar att prissättningen är rimlig. Med överföringsavgifterna täcks nätets investeringar och underhåll samt användningskostnader.

Som kund kan du välja den överföringsprodukt som bäst passar din elanvändning. Då användningsplatsens huvudsäkring är 63 A eller mindre, kan kunden som överföringsprodukt välja allmän-, tids-, säsong- eller effektöverföringsprodukt enligt vad som är det bästa alternativet med tanke på kundens användning. Då huvudsäkringen är över 63 A, är överföringsprodukten antingen lågspänningseffekt (0,4 kV) eller mellanspänningseffekt (20 kV), beroende på spänningsnivå.

ALLMÄN ÖVERFÖRING

Allmän överföring passar för kunder som bor i hög- och radhus eller småhus som inte har eluppvärmning. Allmän överföring är rätt lösning även för de flesta fritidsbostäder och för företag som använder lite el. Överföringspriset är det samma hela dygnet och året runt.

TIDSÖVERFÖRING

Tidsöverföringsprodukten passar bäst för eluppvärmda objekt. Med tidsöverföringsprodukten får du elen billigare nattetid. Ju mer du kan flytta din förbrukning till natten, desto mer sparar du.

Produktens dagtid är kl. 7–22, nattetid kl. 22–7.

Vi iakttar Finsk Energiindustris nationella rekommendationer beträffande tidsuppdelningen.

SÄSONGÖVERFÖRING

Säsongöverföring passar för dig med stor elanvändning som är koncentrerad till sommaren, och som har möjlighet att komplettera eluppvärmningen med andra alternativ under vintersäsongen. Produkten passar för småhus och radhuslägenheter, med ackumulerande eluppvärmning.

Överföringspriset blir förmånligare då vintersäsongen övergår till vårsäsong och under vintersäsongen är priset förmånligare på nätter och söndagar.

EFFEKTÖVERFÖRING, LÅGSPÄNNING (LSP-EFEKT)

Effektöverföring, lågspänning passar för kunder som är anslutna till lågspänningsnätet och har stor elförbrukning. Den är tillgänglig för användningsplatser vars spänningsnivå är 400 V och huvudsäkringen är över 63 A.

Vinterpriset för effektöverföringsprodukterna för lågspänning är i kraft dygnet runt från november till utgången av mars och sommarpriset från april till utgången av oktober. Faktureringen av aktiv effekt fastställs för varje användningsplats enligt den månatliga toppeffekten. I samband med effektöverföring faktureras alltid även reaktiv effekt. Avgiften för reaktiv effekt grundar sig på den månatliga reaktiva effekttoppen, från vilken avdragits 20 % av mängden aktiv effekt för samma månad.

EFFEKTÖVERFÖRING, MELLANSPÄNNING (MSP-EFFEKT)

Effektöverföring, mellanspänning är avsedd för objekt som är anslutna till elnätet med spänningsnivåer på 20 kilovolt. Sådana är stora fastighetsbolag och industri, med mycket stor elanvändning.

Vinterpriset för effektöverföring, mellanspänning är i kraft dygnet runt från november till utgången av mars och sommarpriset från april till utgången av oktober. Faktureringen av aktiv effekt fastställs för varje användningsplats enligt den månatliga effekttoppen. I samband med effektöverföring faktureras alltid även reaktiv effekt. Avgiften för reaktiv effekt grundar sig på den månatliga reaktiva effekttoppen, från vilken avdragits 20 % av mängden aktiv effekt för samma månad.

ELSKATTER

Elskatten utgörs av en accis och en försörjningsberedskapsavgift. Elskatten debiteras på elfakturan i samband med överföringsavgifterna och nätbolaget betalar skatten vidare till staten.

Elanvändarna indelas i två skatteklasser. Majoriteten av elanvändarna hör till elskatteklass 1. Till elskatteklass 2 kan höra industriföretag som bedriver producerande industri samt växthusodlare.

Överföringspriser>