Fjärrvärme enligt hybridmodell

Hybridfjärrvärmeprodukten är avsedd för kunder som har fjärrvärme som en uppvärmningsform som stöder uppvärmningssystemet. I hybridsystemet utnyttjas en eller flera värmekällor för uppvärmning och/eller för produktion av bruksvatten vid sidan av fjärrvärme. Den vanligaste hybriduppvärmningsformen är en kombination av jordvärme och fjärrvärme. Då behöver inte jordvärmesystemet dimensioneras att täcka uppvärmningseffekten som hela fastigheten kräver, utan fjärrvärme används som uppvärmningsform vid sidan av jordvärme. I ett sådant system används inte fjärrvärme hela tiden.

Hybriduppvärmning är en trygghet om det blir något fel i det huvudsakliga uppvärmningssystemet. Då kan fjärrvärmen ersätta den huvudsakliga värmekällan exempelvis under service. Det här kan kräva att fjärrvärmeanslutningen dimensioneras så att effekten räcker för hela fastigheten.

Ta kontakt i början av projektplaneringen med Karleby Energis Byggtjänst tfn 0800 050 61 eller rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi.

Hybridfjärrvärmeprodukten kan också fås som en kolneutral fjärrvärmeprodukt.

Karleby Energi uppmanar fastighetsägare till förbättring av energieffektiviteten. Sådana åtgärder kan exempelvis vara bl.a. tillvaratagning av värmen från frånluft (frånluftsvärmepump) som går ut på att energi som redan en gång köpts tas tillvara och utnyttjas i fastighetens uppvärmning och i produktionen av varmt vatten. I dessa objekt är fjärrvärme den primära energikällan och med hjälp av frånluftsvärmepumpen kan energin bättre återanvändas.