Grävanvisning

För att undvika skador och säkerställa ett tryggt arbete förutsätts att man har kännedom om det område där grävningen ska utföras. Karlbey Energinät betonar vikten av försiktighet vid gräv- eller brytningsarbete i närheten av kabel- och ledningsnät samt vid utförande av schaktnings- och grävarbete på tomt- eller privatområden.

Ovarsamt grävande kan orsaka en kabelskada, som kan leda till elavbrott eller i värsta fall orsaka en livsfarlig elstöt.

Den noggrannhet som uppnås med kabelsökningen är i bästa fall cirka +/- 0,5 m. För att få fram en kabel måste man gräva för hand på en meters avstånd på båda sidor av det som utvisas vara kabelns placering. På så vis grävs på ett objekt fram alla de kablar som finns på området och man får också veta kablarnas grävningsdjup. Först efter detta kan man starta maskingrävningen i närområdet, kablarna grävs alltid fram för hand. Det är absolut förbjudet att använda grävskopa!

Den som har orsakat en skada ansvarar för eventuella reparationskostnader. Den som orsakat en skada ansvarar även för skador som framkommer senare och inte har anmälts. Kabelvisning eller lokalisering av kablar överför inte ersättningsansvaret för grävarbetsskador, men genom omsorgsfull planering, kabelvisningar och placeringskartor kan de flesta skador undvikas. För att minimera omfattningen på skadeområdet ska man vid händelse av skada omedelbart ringa felanmälningsnumret.