Energi tillsammans över 100 år

Karleby Energi har försett invånare och företag i Karleby med el och värme i drygt hundra år, allt sedan 1905.

Det lokala energibolaget har allt från grundandet haft en speciell plats bland stadsinvånarna, vilket också framgår av bolagets första steg: Karleby Energi hette ursprungligen Elektricitetsverk och Badhus, eftersom man i det nya elektricitetsverket på Strandgatan i stadens centrum också hade stadens allmänna bastu.

Elektricitetsverket var verksamt i fastighetens första våning medan de två övre våningarna reserverades för bastu- och badinrättningen. Bastun blev mycket populär. Exempelvis på 1930-talet var antalet besök ca 20 000 per år. Badinrättningens verksamhet fortsatte fram till början av 1960-talet.

En viktig del av den lokala traditionen är också den belysta julgranen vid Rådhuset. Hela den tid denna tradition har pågått är det Karleby Energi som har försett julgranen på Mannerheimplatsen med elektriska ljus.

Elbristen ger med sig på 1950-talet

Efter grundandet av elektricitetsverket fick elektriciteten snabbt ett starkt fotfäste i människors vardag. När 1920-talet inleddes ökade efterfrågan på el snabbare än man hann bygga ny kraftproduktion. Mera kapacitet fick man bland annat av en ny dieselgenerator på 290 hästkraft, vilken togs i bruk 1929. Dessutom grundade man på olika håll i staden små elandelslag.

Under krigsåren rådde elbrist även i Gamlakarleby. Situationen förbättrades sedan staden slöt ett avtal med Länsi-Suomen Voima om köp av elektricitet, vilket möjliggjorde energileveransen från bolagets vattenkraftverk i Harjavalta. Elproduktionen påverkades också väsentligt av grundandet av Pohjolan Voima år 1945, samt av vattenkraftverket som Pohjolan Voima byggde vid Isohaara i Kemi älv.

I början på 1950-talet gav elbristen slutgiltigt med sig, vilket syntes i en enorm ökning av elförbrukningen. Under ett år ökade förbrukningen från ca 7 000 MWh till hela 20 000 MWh. Förbrukningen fortsatte att öka kraftigt ännu följande decennium.

Fjärrvärmen kommer till Gamlakarleby

I och med att elförbrukningen ökade gjorde energiverket i början på 1970-talet betydande investeringar för att stärka elnätet. 1976 är ett år som har speciellt stor betydelse i energiverkets historia. Det var då man undertecknade ett avtal om leverans av fjärrvärme med Outokumpu Oy som var verksamt på storindustriområdet. Det avtalet var startskottet för omfattande investeringar i fjärrvärmenätet samt för fjärrvärmens framgångshistoria i Karleby

Också 1990-talet kan beskrivas som de stora händelsernas årtionde. I början av årtiondet byggdes fjärrvärmens överföringsledning ut, eftersom fjärrvärmeförbrukningen fortsatte att öka kraftigt. I december 1991 sålde Outokumpu sitt kraftverk i Karleby, inklusive fjärrvärmens leveransavtal, till Imatran Voima.

I början på 1990-talet skaffade Karleby stad en så stor andel av Pohjolan Voimas aktier att förbrukningen inom det egna distributionsområdet till hundra procent kunde täckas med ägoandelsel.

Det skedde också ändringar i fjärrvärmeproduktionen. Det uppstod problem i samarbetet mellan Imatran Voima och energiverket, vilket ledde till att det i ett senare skede t.o.m. var avbrott i fjärrvärmeleveransen för en tid. 1995 grundades Kokkolan Voima Oy, ägd av Pohjolan Voima. Kokkolan Voima Oy fick i uppdrag att ta tillvara Kemiras spillvärme och att bygga ett kraftverk. Kraftverket ”KoVo” för samproduktion av värme och el stod färdigt på Karleby storindustriområde i slutet av 2001. Med tiden fortsatte fjärrvärmesamarbetet med Imatran Voima, senare Fortum.

Millenniumskiftet och fortsatt utveckling

Karleby Energis 100-åriga historia firades på många olika sätt år 2005. Jubileumsåret till ära fick alla skolelever i Karleby i gåva en jubileumsbok om elektricitetens historia. Stadens centrum livades upp med Energiparken, som Karleby Energi överlät till staden i september 2005 och som är belägen invid Stadssundet. Helheten som skapades av ljusplanerare Ilkka Volanen var energibolagets gåva till Karleby stad, som även hade ett jubileumsår, samt till stadens invånare.

Som en följd av att elmarknadslagen ändrades 2007 måste elnätsaffärsverksamheten bolagiseras. Detta resulterade i grundandet av KENET Oy som svarade för elöverföringen inom sitt distributionsområde. Bolaget är i dag verksamt som Karleby Energis dotterbolag. 2017 ändrades bolagets namn till Karleby Energinät Ab, vilket bättre beskriver verksamheten.

2009 köpte Oy Kokkola Power Ab, som ägs av Karleby stad, Fortums kraftverk. Samma år övergick Kokkolan Voimas personal till Oy Kokkola Power Ab. Allt sedan dess har bolagets personal opererat i båda kraftverken, vilka har försett Karleby Energi med fjärrvärme och företag på storindustriområdet med ånga.

I och med att kommunallagen ändrades bolagiserades Karleby Energi vid ingången av 2015. Bolagiseringen genomfördes som förvärv av affärsverksamhet, dvs. Oy Kokkola Power Ab köpte affärsverkets affärsverksamhet och bolagets namn blev Karleby Energi Ab. Karleby Energi Ab köpte år 2016 Kokkolan Voima och bolaget fusionerades 2017 till en del av Karleby Energi.

Idag sysselsätter Karleby Energi-bolagen ca 100 personer medan omsättningen uppgår till ca 50-60 miljoner euro per år. Karleby Energi-bolagen fortsätter sin verksamhet som ett energibolag med full service, som utvecklas kontinuerligt och betjänar sina kunder och ägare.