Småskalig elproduktion

Småskalig produktion eller mikroproduktion kallas det då du till fastighetens elnät ansluter ett småskaligt sol- eller vindkraftverk med vilket du producerar el huvudsakligen för eget bruk. Till mikroproduktion räknas elproduktionsenheter vars märkeffekt är högst 50 kVa.

Innan produktionsanläggningen ansluts ska för varje produktionspunkt finnas ett ikraftvarande nättjänstavtal som berättigar till elanvändning. Nättjänstavtalet ger kunden rätt till försäljning av producerad el och inmatning i eldistributionsnätet. Innan avtalet görs ska anläggningen vara installerad och godkänd av nätbolaget.

Det finns många småskaliga elproducenter. Hushåll producerar el från sol och vind för egna behov och för försäljning. Då du planerar elproduktion i ditt hushåll, beakta följande punkter:

  1. Ta reda på och ansök från byggnadstillsynen om byggnads- och åtgärdstillstånd som eventuellt behövs för produktionsanläggningen.
  2. Ta i god tid kontakt med elnätsinnehavaren för att avtala om anslutning av småskalig produktion till eldistributionsnätet.
  3. Kontakta din elförsäljare innan produktionen inleds för att ingå ett avtal om försäljning av överskottsel.

Vår byggtjänst ger råd i frågor om småskalig produktion.