In- och från koppling av el

En förutsättning för elleverans är ett gällande elförsäljnings- och överföringsavtal. Du kan ingå ett elförsäljningsavtal med vilken elförsäljare som helst, men elöverföringsavtalet ingås alltid med det lokala nätbolaget. Försäljningsbolaget ser till att också ett överföringsavtal är i kraft, därför behöver inte anmälan göras skilt till nätbolaget.

Den lokala distributionsnätinnehavaren, i Karleby alltså Karleby Energinät Ab, svarar för in- och frånkopplingen av el.

Inkoppling av el

Elavtalet bör ingås i god tid, helst två veckor före flyttning men senast ett par dagar före flyttningsdagen. På så sätt hinner vi koppla in elen i lugn och ro och du undviker elnätbolagets snabbinkopplingsavgift.

Elen kopplas in avgiftsfritt följande arbetsdag efter anmälan. För leverans som börjar samma arbetsdag (kl. 8–14) samt utanför arbetstid tar vi ut en inkopplingsavgift enligt gällande serviceavgifter.

Elen kopplas alltid in följande vardag under normal arbetstid. Det kommer ingen separat anmälan om inkopplingen, därför bör du försäkra dig om el- och brandsäkerheten då elen kopplas in så att inkopplingen kan göras tryggt. Försäkra dig också om att elapparater som orsakar brandfara är frånkopplade.

Avtal ingås eller avslutas inte retroaktivt. Avtal ingås inte heller på anmälan av tredje part.

För ingående av elavtal ska kunden ge följande uppgifter: namn, exakt adress, personbeteckning, telefonnummer och datum för när elleveransen ska inledas. Avtal för under 18-åring görs i vårdnadshavarens namn.

Frånkoppling av el

Då elavtalet upphör att gälla avbryts elleveransen automatiskt om inget nytt elavtal har ingåtts för elförbrukningsplatsen. Den här praxisen bygger på gällande nättjänstvillkor. Då avtalet upphör att gälla kopplas elen från även vintertid. Nätinnehavaren är inte ansvarig för eventuella skador som frånkopplingen av el orsakar.

Om en hyresbostad blir utan hyresgäster är bostadens ägare skyldig att i god tid ingå ett elavtal med en elförsäljare om man vill att elleveransen fortsätter utan avbrott i bostaden. I dessa fall ingår vi elavtal i ägarens namn. Om ägaren inte meddelar om önskan att ingå ett elavtal, upphör elleveransen efter flytten enligt normal praxis utan skild anmälan.

Du kommer väl ihåg att du kan behändigt avsluta ditt nuvarande elavtal via kundportalen Kompassen. Under rubriken Kunduppgifter hittar du alla dina avtal. Öppna ett elförsäljningsavtal genom att klicka på det. Då du har klickat upp ditt avtal öppnar sig tryckknappen "Gör flyttanmälan” och genom att klicka på den kan du meddela oss att avtalet avslutas. Du behöver inte skilt avsluta elnätsavtalet.