Beställ ny elanslutning

Anslutningsavtalet ingås skriftligt mellan Karleby Energinät Ab och kunden för varje objekt som ska anslutas till elnätet. Det här gäller även för byggström under byggnadstiden. För avtalet ska kunden lämna bl.a. följande uppgifter:

 • anslutarens/anslutarnas uppgifter (namn, adress, personnummer)
 • anslutningens placering, situationsplan över objektet
 • elplanens huvudritning och storleken på huvudsäkringen
 • önskad leveranstidpunkt för anslutningen

Byggarens kom ihåg-lista i korthet

 • Kontakta vår byggtjänst och ta reda på tillgång och pris på anslutningen
 • Välj elplanerare och beställ elplan
 • Ingå anslutningsavtal och avtala om preliminär leveranstid
 • Ingå elförsäljnings- och nättjänstavtal
 • Välj elentreprenör och ingå skriftligt entreprenadavtal
 • Säkerställ att elentreprenören levererar en ifylld kontaktuppgiftsblankett (mätningsbegäran) för koppling och mätning av el
 • Kom ihåg att av entreprenören begära idrifttagningsprotokoll och slutliga ritningar samt rådgivning i användningen av apparaturen

Kontaktuppgifter till byggtjänst

Byggtjänst betjänar vid anslutning till el- och fjärrvärmenät.

(06) 828 9294 / rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi

Blanketter:

Blankett för allmänna uppgifter eller mätningsbegäran >
Bilaga til blanketten för allmänna uppgifter höghus/radhus >

Läs mer:

Anslutning till elnätet >
El under byggnadstiden >
Kabelvisning >