Nettning av mikroproduktion

Nettning av mikroproduktion gäller de kunder som både köper och säljer elenergi, för det mesta mikroproducenter av solel.

Karleby Energi har från ingången av 2023 övergått till elförbrukningsplatsens nettningsberäkning. Mikroproduktionens nettning gäller de kunder som på samma förbrukningsplats har både elförbrukning och elproduktion, såsom solpaneler, och kunden säljer överskottsproduktionen. Med hjälp av nettning kan kunden effektivare själv använda den själv producerade elen, vilket innebär besparingar inte bara i energipriset utan också i överföringsavgifter och skatter. Nettning används automatiskt för alla mikroproducenter som har ett försäljningsavtal för den producerade elen och vilkas produktion är högst 100 kVA.

Hur framgår nettning på kundens faktura?

Nettning innebär att elförbrukningen och -produktionen adderas under en balansavräkningsperiod, dvs. en timme eller 15 minuter. Från den el som producerats i nätet dras av den el som kunden själv förbrukat. På kundens elfaktura kan produktionsandelen därför vara 0 kilowattimmar även om kunden producerat el. Kunden har då förbrukat mera el än vad som producerats. Om mängden el som producerats åter är större än den förbrukade mängden registreras skillnaden på produktionen.

Med andra ord så syns elproduktionen på kundens elfaktura först i det skedet då produktionsmängden har varit större än förbrukningen under faktureringsperioden.

Följ med nettningen i Datahub

Nettningen av den egna mikroproduktionen kan ses i Datahubs kundportal. Om förbrukningen är större än mikroproduktionen framgår det här som förbrukningsplatsens förbrukning. Om produktionen däremot är större än förbrukningen framgår det här i uppgifterna om förbrukningsplatsens mikroproduktion. I Datahubs kundportal kan man se parallellt både uppmätta tidsserieuppgifter och de som nettats.