Fastigheten saknar el delvis

1. Om endast en del av hushållet är utan el:

 • Kontrollera först huvudsäkringar, gruppsäkringar och automatsäkringar samt jordfelsbrytare.
 • Det finns i allmänhet tre stycken huvudsäkringar. De kan finnas på vinden, på ytterväggen eller på en stolpe i servissäkringslådan eller huvudcentralen. Huvudcentralen är den plats där elmätaren finns.
 • Du kan själv byta de huvudsäkringar som finns i huvudcentralen.
 • I rad- och höghus kan kontroll av huvudsäkringar göras endast av en aktör som har fullmakt av disponenten, som t.ex. en fastighetsskötare, eftersom säkringarna finns utanför bostaden.
 • Kontrollera säkringens storlek på den färgade punkten på säkringens ände, på märkningsskylten bredvid säkringen eller på säkringsbottens färg, då säkringen har skruvats loss. Säkringsstorleken anges även med ett siffervärde på botten av säkringen.
 • Genom säkringslockets glas kan du se om färgpunkten har lossat på en propp.
 • Färgpunkten i änden av proppen lossar inte alltid, även om en propp har gått, så det säkraste är att byta alla huvudsäkringar vid misstanke om ett fel. Du kan också söka felet genom att byta hela säkringar till olika säkringsställen.
 • Kom ihåg att bryta strömmen via huvudbrytaren genom att vrida huvudbrytaren till 0-läge innan du byter säkring. Observera att det i huvudsäkringens säkringsbotten finns spänning, trots att säkringen är avlägsnad och huvudbrytaren är i 0-läge.
 • I en fastighet kan säkringar finnas i flera olika centraler.
 • Äldre fastigheters centraler har kontaktsäkringar.
 • I gamla automatsäkringar stiger en liten knapp upp då säkringen har utlösts.
 • I automatsäkringar utlöses en spak neråt.
 • Om en säkring brinner eller en automatsäkring utlöses på nytt genast efter att den återställts, lösgör elapparaterna som hör till gruppen och slå på dem i tur och ordning. Slå först av elförsörjningen genom att avlägsna säkringen eller öppna automatsäkringen. Försök efter att elapparaten har slagits av att åter koppla på strömmen. Om säkringen går eller automatsäkringen utlöses då apparaten används, är apparaten trasig och bör inte användas. Om ingen elapparat i gruppen orsakar att säkringen går, kan det vara fråga om överbelastning, dvs. fler elapparater är påslagna än säkringens märkeffekt klarar. Det här är vanligt i synnerhet i gamla hus, i vilka säkringarna inte är dimensionerade för dagens mängd elapparater.
 • Orsaken till att en jordfelsbrytare utlöses är vanligtvis en trasig eller fuktig elapparat.
 • Vid behov kan kylskåp och frys anslutas till ett fungerande eluttag, till dess att felet är åtgärdat.