Grundande av en energisammanslutning

Med en energisammanslutning avses exempelvis en sammanslutning bestående av invånarna i ett våningshus. Sammanslutningen producerar el med gemensamma anläggningar och medlemmarna delar den producerade elen mellan sig. En energisammanslutning kan grundas av vilken mikroproducent som helst vars elanslutning har flera förbrukningsplatser. Sådana är utöver husbolag också exempelvis köpcentrum, campusområden och jordbruksfastigheter. Observera att en energisammanslutning kan bara ha förbrukningsplatser med samma elanslutning och produktionens totala nominella effekt måste vara under 1 MVA.

Tidigare kunde egna kraftverk, t.ex. solpaneler, endast användas för behovet av fastighetsel exempelvis för att lysa upp trappuppgångar eller för annan gemensam husteknik. Genom att grunda en energisammanslutning kan den producerade elen användas även för lägenheter och kommersiella lokaler.

Det lönar sig att grunda en energisammanslutning eftersom möjligheterna att använda ekologisk solel ökar, solpanelernas optimala antal ökar och man behöver inte längre köpa så mycket el utifrån. Kostnaderna för investering i solpaneler blir relativt sett förmånligare och anläggningens återbetalningstid blir kortare. Och det bästa av allt är att energisammanslutningen är en avgiftsfri tjänst för dess medlemmar.

Så här grundar du en energisammanslutning:

 1. Medlemmarna i en energisammanslutning kommer överens om vilken form av energisammanslutning som ska grundas: en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder
 2. Medlemmarna kommer överens om vem som fungerar som representant för energisammanslutningen
 3. Representanten försäkrar sig om att alla förutsättningar för grundande av en energisammanslutning uppfylls
 4. Energisammanslutningens representant reder ut vilka förbrukningsplatser ska anslutas till sammanslutningen samt distributionsandelarna.
 5. Medlemmarna kommer överens om en förbrukningsplats för överskottsproduktion (se SMA/SMB)
 6. De kommer också överens om hur fördelningen av överskottsenergin (krediteringsberäkningen) ska utföras (SMA eller SMB)

Energisammanslutningens representant skriver in uppgifterna om energisammanslutningen som ska grundas samt fyller i blanketten för grundande av en energisammanslutning. Nätbolaget skickar avtalet till energisammanslutningens representant för elektronisk underskrift. Efter undertecknandet grundar nätbolaget energisammanslutningen och skickar en bekräftelse till energisammanslutningens representant.

Produktionens fördelningssätt inom energisammanslutningen

Fördelningssätt SMA:Husbolaget säljer outnyttjad produktion

 • Det är möjligt att ingå ett avtal om köp av produktion endast för en förbrukningsplats för överskottsproduktion
 • Det är möjligt att ansluta en förbrukningsplats till energisammanslutningen utan anslutning av en parallell produktionsförbrukningsplats
 • Det är möjligt att ansluta en produktionsförbrukningsplats till energisammanslutningen utan anslutning av en parallell förbrukningsplats
 • Energi som överskrider fördelningsandelarna krediteras bara en förbrukningsplats för överskottsproduktion
 • Energisammanslutningen ingår ett avtal om försäljning av överskottsel med elförsäljaren den väljer
   

Fördelningssätt SMB:Lägenheterna säljer sin outnyttjade produktion i enlighet med de överenskomna fördelningsproportionerna

 • Alla medlemmar i energisammanslutningen har egna riktiga eller virtuella förbrukningsplatser för produktionen.
 • De parallella produktionsplatserna för alla förbrukningsplatser ska också anslutas till energisammanslutningen.
 • De parallella förbrukningsplatserna för alla produktionsplatser ska också anslutas till energisammanslutningen.
 • Alla medlemmar ska ingå ett avtal om köp av produktionen med det egna försäljarbolaget.
 • El som överstiger fördelningsandelarna krediteras skilt för varje förbrukningsplats (*enligt överenskomna procentandelar) och i enlighet med varje deltagares eget köpeavtal.
 • Energisammanslutningens representant delar ut virtuella produktionsplatsnummer i enlighet med SMB-fördelningssätt till energisammanslutningens medlemmar
 • Alla medlemmar i energisammanslutningen ingår egna avtal för produktionen med valfri försäljare

Energisammanslutningen och krediteringsberäkningen träder i kraft på angiven dag (obs. tidigast 90 dagar och senast 7 dagar före krediteringsberäkningens inledningsdag).

Gå till grundande av energisammanslutning

Förutsättningar för grundande av en energisammanslutning

 • Sammanslutningen som grundas måste finnas inom Karleby Energis elnätsområde
 • Alla förbrukningsplatser anslutna till energisammanslutningen måste höra till samma elanslutning
 • Produktionsanläggningarnas eller energilagrens nominella effekt, som hör till energisammanslutningen, är under 1 MVA
 • De parallella förbrukningsplatserna för alla produktionsplatser anslutna enligt fördelningssätt SMB ska också anslutas till energisammanslutningen
 • De parallella produktionsplatserna för alla förbrukningsplatser anslutna enligt fördelningssätt SMB ska också anslutas till energisammanslutningen
 • Produktionsanläggningar som ska anslutas till energisammanslutningen ska vara anslutna till elnätet och ha fått lov att tas i bruk innan energisammanslutningen kan grundas
 • En förbrukningsplats för överskottsproduktion har meddelats energisammanslutningen och det finns ett gällande köpeavtal för överskott
 • En representant med underteckningsrätt har utsetts i energisammanslutningen
 • Energisammanslutningens huvudsakliga kontaktperson lämnar in fullständiga uppgifter som förutsätts för grundande av en energisammanslutning minst 14 dagar innan energisammanslutningen träder i kraft

Skillnaden mellan olika former av energisammanslutning

Lokal energisammanslutning: Sammanslutningen representeras av en juridisk person som hanterar alla energisammanslutningens ärenden för alla medlemmarnas del. En lokal energisammanslutning kan inte grundas utan den här juridiska personen som representerar energisammanslutningen och som har ett FO-nummer

Grupp av aktiva kunder: Energisammanslutningens slutliga användare verkar inte genom en juridisk person, utan kommer sinsemellan överens om sina ansvar och skyldigheter gentemot varandra och är i kontakt med elnätsbolaget genom sin representant. När det gäller den representerande kontaktpersonens rättigheter ska nätbolaget förses med en fullmakt undertecknad av alla medlemmar i energisammanslutningen. Medlemmar i energisammanslutningen kan vara juridiska personer (exempelvis företag) och privatpersoner (exempelvis enskilda invånare)

Att vara representant för en energisammanslutning

För att kunna grunda en grupp av aktiva kunder ska sammanslutningens medlemmar underteckna och lämna in en fullmakt om rättigheterna som personen som representerar dem har. Medlemmarna i energisammanslutningen kan även skriva under fullmakten via en tjänst för elektronisk underskrift. Fullmakten ska lämnas in per e-post till adressen rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi innan blanketten för grundande av en energisammanslutning kan behandlas.

Energisammanslutningens representant har rätt att för sammanslutningens medlemmars räkning informera om ändringar till distributionsnätsinnehavaren i frågor som rör energisammanslutningen och ansvarar för att distributionsnätsinnehavaren alltid har aktuell information om energisammanslutningen enligt avtalet.

Representanten informerar energisammanslutningens andra slutliga användare om ärenden gällande energisammanslutningen och om eventuella förändringar i energisammanslutningen. Representanten är också skyldig att informera energibolaget om flyttningar och liknande förändringar i sammanslutningen. Representanten meddelar om förbrukningsplatsernas virtuella produktionsförbrukningsplatsnummer enligt SMB-fördelningen till varje medlem i energisammanslutningen så att de kan ingå ett köpeavtal för produktionen med sina egna elförsäljare.

Fyll i blanketten för grundande av en energisammanslutning

Är det något du funderar på? Ta kontakt med våra sakkunniga:

Byggtjänsten

tfn 0800 050 61 eller rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi