Närståendekretsregister

Ett närståendekretsregister definieras i enlighet med lagstiftning för uppföljning och rapportering av affärsverksamhet som utövas av bolagets nyckelpersoner. Närståendekretsregistret utgår från aktiebolagslagen, bokföringsförordningen, bokföringslagen och skyldigheter som i dessa åläggs aktiebolag. Uppföljning av närståendekretsens affärsverksamhet i förhållande till Karleby Energi stöder fullföljandet av god förvaltningssed. I närståendekretsregistret upprätthålls uppgifter om moderbolaget och dotterbolagen.

När ska jag meddela mina uppgifter?

Om du är medlem eller ersättare i Karleby Energi-bolagens styrelse, ledamot eller ersättare i förvaltningsrådet, verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare eller medlem i ledningsgruppen.

Enligt situationer som beskrivs i aktiebolagslagen (1 kap 11 §) ska dessa personers följande familjemedlemmar också läggas till registret:

 • make
 • sambo som bor i samma hushåll
 • egna eller makens eller sambons barn som bor i samma hushåll
 • barnbarn som bor i samma hushåll
 • förälder som bor i samma hushåll
 • far- eller morförälder som bor i samma hushåll

Hur ska jag göra?

 1. Skicka ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer med e-post till adressen hallinto@kokkolanenergia.fi. Vid behov kan du ställa frågor eller fritt beskriva din situation.

 2. Därefter får du ett infopaket om närståendekretsärendet med anvisningar, dataskyddsregisterbeskrivning samt ett processdiagram av Karleby Energi, om dina uppgifter ska införas i närståendekretsregistret.

 3. Du får identifikationskoder till ett datasystem i vilket du kan mata in dina närståendekretsförhållanden och andra personliga uppgifter. Du får också anvisningar om hur du kan använda datasystemet via e-post.
   
 4. Mata in nödvändiga uppgifter i datasystemet med hjälp av anvisningarna. Om du behöver hjälp med inmatningen av uppgifterna i datasystemet kan Karleby Energis HR-assistent hjälpa dig.

För mera information kontakta Karleby Energi på adressen hallinto@kokkolanenergia.fi