Trädfällningshjälp

Vid fällning av träd i närheten av Karleby Energinät Ab:s luftledningar, ska den som utför arbetet vara en person med tillräcklig yrkeskunnighet för uppgiften. Karleby Energinät Ab ger fällningstillstånd per telefon eller trädfällningshjälp på plats. Trädfällningshjälp är en avgiftsfri hjälp avsedd för att förhindra skador på luftledningar.

Då du planerar fällning av ett träd i närheten av elledningar, avtala först om fällningsarbetet med en yrkesperson. På orten finns yrkespersoner som fäller träd samt arborister och skogsarbetare.

Den som fäller ett träd bedömer hur arbetet kan utföras säkert och utan att skada elledningar. Ta sedan kontakt med vår kundtjänst i god tid, gärna minst en vecka innan arbetet inleds. Utgående från vår bedömning ger vi oftast tillstånd per telefon för fällning av träd i närheten av en lågspänningsledning. Om den som fäller trädet bedömer att lågspänningsledningen bör sänkas inför fällningen eller om träden är i närheten av högspänningsledningar, kommer vår installatör till platsen då trädet ska fällas. En högspänningsledning känns igen på att den alltid har tre tydligt åtskilda ledningar. Ledningarna är på minst tiotals centimeter avstånd från varandra. Trädfällningen utförs även i detta fall av den trädfällare du har valt. Om en tillåten trädfällning skadar elnätet, debiterar vi inte för reparationen. För skador som har orsakats av en fällning som har gjorts utan tillstånd fakturerar vi kunden. Skador som orsakas byggnader är naturligtvis alltid på kundens ansvar.

Karleby Energinät Ab avlägsnar träd och grenar som är murkna eller lutar i riktning mot en elledning. De avlägsnas i allmänhet i samband med uppröjning av nätet och vid behov även övriga tider.

Röjning av nätet

En åtgärd för att upprätthålla en driftsäker och trygg eldistribution är att röja upp ledningsområdena med sex års intervaller. Ledningsområdenas bredd hålls inom föreskrivna mått, 6–10 meter från stam till stam, beroende på stolpstrukturen. Dessutom avlägsnas utanför det egentliga ledningsområdet små och skrangliga träd, som kan tänkas skada ledningen till exempel på grund av tungt snötäcke. De träd som avlägsnas från ledningsområdet är markägarens egendom och ska tas omhand av denna. Om det på ledningsområdet finns specialobjekt, för vilkas hantering det är orsak att avtala separat, ber vi er kontakta vår kundtjänst. Sådana specialobjekt kan vara till exempel områden med julgransodling. För skötsel av närliggande skog finns anvisningar under den här länken.

Vid händelse av skada

Om det uppkommer en skada vid trädfällning, så att ett träd faller mot en ledning eller kapar en ledning, håll dig på minst 20 meters avstånd från det träd som rör vid ledningen eller från de elledningar som har fallit till marken. Varna personer i närheten. Förhindra barn och husdjur från att komma till riskområdet. Ring felanmälningsnumret.