Ersättning vid elavbrott

Du kan få ersättning i enlighet med nättjänstvillkoren, om det är fel i elförsörjningen eller elavbrottet är långvarigt (standardersättning).

Elförsörjningen är felaktig om

  • elen inte till sin kvalitet motsvarar den standard som gäller i Finland (SFS-EN 50160), till exempel så att spänningen varierar mer än det tillåtna, eller
  • elförsörjningen har kontinuerligt eller upprepade gånger avbrutits och avbrottet inte med beaktande av orsaken till avbrottet och förhållanderna i anknytning till avbrottet kan anses vara ringa.

Om det är fel i elförsörjningen, har du rätt till en prisreducering, som är minst 4 % av den uppskattade årliga nättjänstavgiften för din användningsplats. För ett avbrott som pågår mer än tolv timmar betalar vi automatiskt den lagstadgade standardersättningen utan separat ansökan.

Du har också rätt till skadeersättning, om felet i elförsörjningen har förstört din apparat eller orsakat annan skada. Du kan söka skadeersättning antingen från oss eller från ditt eget försäkringsbolag, beroende på ditt försäkringsskydd.

Standardersättningens belopp

För ett elavbrott som pågår mer än tolv timmar betalar vi automatiskt den lagstadgade standardersättningen utan separat ansökan. Avbrottstiden räknas från det att felet har kommit till vår kännedom, antingen via vårt användningsövervakningssystem eller genom anmälan från kunden. Vi gottgör ersättningen automatiskt i fakturan för elöverföring, utan separat ansökan.

Vid ersättningar iakttar vi

Elmarknadslagen

Finsk Energiindustri rf:s tillämpningsanvisning för kvalitets- och försörjningsfel i elförsörjning (på finska)

Finsk Energiindustri rf:s tillämpningsanvisning för standardersättning (på finska)
 

Betalar Karleby Energinät Ab ersättning för elavbrott som orsakas av elbrist?

Nej. Om elavbrott blir aktuella handlar det om ett undantagsförhållande som Karleby Energinät Ab inte kan påverka. Ersättningar enligt elmarknadslagen gäller inte heller vid elavbrott som orsakas av elbrist.