Elens ursprung

Fördelningen av energikällor och utsläpp år 2017:

Specifikt koldioxidutsläpp som uppkom av användning av fossila bränslen för elanskaffning för slutkundsförsäljning var 149,1 g/kWh. Vid produktionen av den el vi anskaffade uppkom använt kärnbränsle 0,85 mg/kWh.

Vid beräkningen användes den för elproduktion genomsnittliga koefficienten för specifikt koldioxidutsläpp 264,04 g/kWh och mängd använt kärnbränsle har beräknats med fördelningskoefficienten 1,21 mg/kWh. Ytterligare uppgifter om bränslecykeln för el producerad med kärnkraft fås från Strålsäkerhetscentralen.