Elens ursprung

Fördelningen av energikällor och utsläpp år 2016:

Specifikt koldioxidutsläpp som uppkom av användning av fossila bränslen för elanskaffning för slutkundsförsäljning var 142,4 g/kWh. Vid produktionen av den el vi anskaffade uppkom använt kärnbränsle 1,31 mg/kWh.

Vid beräkningen användes den för elproduktion genomsnittliga koefficienten för specifikt koldioxidutsläpp 287,81 g/kWh och mängd använt kärnbränsle har beräknats med fördelningskoefficienten 1,23 mg/kWh. Ytterligare uppgifter om bränslecykeln för el producerad med kärnkraft fås från Strålsäkerhetscentralen.