Elens ursprung

Fördelningen av energikällor och utsläpp år 2020:

Specifikt koldioxidutsläpp som uppkom av användning av fossila bränslen för elanskaffning för slutkundsförsäljning var 96,27 g/kWh. Vid produktionen av den el vi anskaffade uppkom använt kärnbränsle 1,41 mg/kWh.

Vid beräkningen användes den för elproduktion genomsnittliga koefficienten för specifikt koldioxidutsläpp 232,41 g/kWh och mängd använt kärnbränsle har beräknats med fördelningskoefficienten 1,49 mg/kWh. Ytterligare uppgifter om bränslecykeln för el producerad med kärnkraft fås från Strålsäkerhetscentralen.