Ofta ställda frågor

Fakturering

Om två olika energibolag sänder dig varsin faktura för samma tidsperiod handlar det om att du har konkurrensutsatt din el. Du köper alltså din elenergi från en annan försäljare än det bolag som distribuerar din el. Då får du en faktura för elenergin och en för elöverföringen. Om du köper elen och överföringen från samma bolag, faktureras de på samma faktura.

Elöverföringen köps alltid från det lokala distributionsnätbolaget, och den kan alltså inte konkurrensutsättas. Överföringspriserna grundar sig på de verkliga kostnaderna i varje område, och de kan inte påverkas av elförsäljaren eller genom att konkurrensutsätta elavtalet. Energimyndigheten övervakar att prisnivån är rimlig.

En e-faktura är en faktura i elektronisk form som du på ett enkelt sätt får direkt till din egen nätbank. Då du väljer e-faktura behöver du till exempel inte knacka in referens- och kontonummer. Förutom din egen tid sparar du även miljön. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor. Du kan beställa e-faktura via din egen nätbank, och en obetald e-faktura syns i din nätbank tills du godkänt att den ska betalas. I de flesta nätbanker kan du också beställa en påminnelse om att du fått en e-faktura. För att beställa e-faktura behöver du ditt avtalsnummer som du hittar på framsidan av din faktura.

I stället för en pappersfaktura kan du välja att få fakturan till din e-post. Övergå till ekologisk e-postfaktura genom att kontakta vår kundtjänst.

Kundtjänst

Du kan granska dina gamla fakturor i kundportalen Kompassen. Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill granska fakturor som skickats före juni 2021.

Kompassen

Karleby Energis kunder kan själva välja ett lämpligt faktureringsintervall. Alternativen är fakturering med en månads eller två månaders intervaller. Ändringar av faktureringsintervall orsakar inga extra kostnader. Ta kontakt med vår kundtjänst om du vill ändra faktureringsintervallet.

Kundtjänst

Vi skickar ingen faktura om fakturans slutsumma är under 10 €, utan detta belopp flyttas över till följande faktura (undantag är slutfakturan som skickas efter att ett avtal gått ut).

Den största andelen av kostnaderna för upprätthållandet av elöverföringstjänsterna utgörs av annat än mängden förbrukad el. Distributionsnätbolaget måste sörja för att invånarna i området får el då de behöver, och därför måste elnätet kontinuerligt underhållas och utvecklas.

Kundportalen Kompassen

I kundportalen Kompassen kan du bl.a. uppdatera dina kunduppgifter, följa med energiförbrukningen och granska dina fakturor. Du kan också förnya ett tidsbundet elavtal eller teckna ett nytt avtal till exempel till sommarstugan. Logga in på Kompassen.

Kompassen

Elavtal och överföring av avtal för konsumenter

Genom att välja rätt elavtal sparar du energi och skapar en smidig vardag. Bekanta dig med våra elavtal.

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med att välja rätt avtal.

Utforska våra elavtal

Allmän el passar för all elanvändning och det är ingen skillnad på om du använder el på natten eller på dagen. Med ett tidselavtal mäts elanvändningen separat för dag och natt (kl. 22–07). Priset på nattel är förmånligare än för dagel. Vid timmätning följer tidsfördelningen riksomfattande tvåtidsöverföring dvs. dagenergi må-sö kl.7-22 och nattenergi må-sö kl. 22-07. Priset på nattel är lägre än priset på dagel.

Att överföra sitt elavtal till Karleby Energi är enkelt. Vi säger upp ditt nuvarande avtal för dig och sköter allt praktiskt som ska göras för överföringen av avtalet. Vid byte av elbolag börjar det nya elavtalet tidigast två veckor efter beställningen. Ta kontakt med vår kundtjänst, så hjälper vi dig med det praktiska.

Kundtjänst

Ett elavtal gäller för en specifik adress. Du kan ha gällande elavtal på flera adresser samtidigt. Du kan behöva el på två ställen om du till exempel renoverar en ny lägenhet men fortfarande bor kvar på din gamla adress. Du beaktar väl att ett tidsbestämt elavtal inte kan överföras till den nya adressen utan avtalet upphör alltid att gälla i samband med flyttning.

Teckna ett elavtal för din nya bostad senast två veckor innan du flyttar. På så vis försäkrar du dig om att elen är ansluten på flyttdagen. Inled det nya avtalet från och med det datum du vill att elleveransen ska börja. Ditt gamla avtal löper ut först då du själv avslutar avtalet eller en ny kund tecknar ett avtal för adressen. Avsluta det gamla avtalet det datum då flytten och slutstädningen är gjorda. Elen stängs av vid objektet då avtalet löper ut om avtal inte har ingåtts med den nya kunden.

Flyttarens minneslista

Kunden har rätt att annullera ett elavtal som ingåtts via distansförsäljning inom 14 dygn från att avtalet ingåtts. Annulleringsrätten gäller avtal som ingåtts via telefon eller webbsidor. Avtalet kan annulleras per telefon, e-post eller genom att skicka in en ifylld annulleringsblankett. Skicka in blanketten innan annulleringstiden går ut. Om kunden vill annullera ett avtal som redan inletts är kunden skyldig att betala för el som förbrukats under tiden mellan avtalets inledande och annulleringsmeddelandet. Annulleringsrätten gäller inte elavtal som ingåtts på mässor, vid kundtjänsten eller på en separat tillfällig försäljningsplats.

Vuodenaika-avtalet gäller tills vidare och priset justeras alltid fyra gånger per år. Prisperioderna är 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 samt 1.10–31.12. Ändringar i priset meddelas till kunderna cirka en månad på förhand via den e-postadress som kunden gett samt på vår webbplats. Ingående av ett avtal förutsätter alltid en gällande e-postadress.

Kontrollera att e-post som vi skickat inte har hamnat i skräppostmappen eller att din postlåda inte är full. Du kommer väl också ihåg att meddela om ändring av e-postadressen till vår kundtjänst. Kunden är ansvarig för att den egna e-postadressen fungerar.

Kundtjänst

Ett tidsbestämt avtal kan ingås för 12, 24 eller 36 månader. Ett elavtal som ingås för 12 eller 24 månader kan avslutas under avtalsperioden bara i samband med bortflyttning. Ett tidsbestämt elavtal som gäller 36 månader binder dig bara de första 24 månaderna. Efter två år kan du avsluta avtalet att gälla 14 dygn efter uppsägningsmeddelandet. Om du flyttar innan tidsperioden går ut upphör avtalet alltid att gälla den dag du flyttar ut. I samband med flyttning kan ett gällande avtal inte överföras till den nya adressen. Om du vill avsluta ett tidsbestämt avtal utan särskild orsak innan avtalsperioden går ut är Karleby Energi berättigad att debitera ett avtalsvite på 20 procent av den återstående avtalsperiodens uppskattade helhetsfakturering, dock minst 50 euro inklusive 24 procent i mervärdesskatt.

Då ett tidsbestämt avtal håller på att gå ut kontaktar vi dig cirka 2 månader innan det nuvarande avtalet upphör att gälla. Vi skickar dig ett fortsättningserbjudande som textmeddelande, via e-post eller brev. Om du inom utsatt tid inte har bekräftat att du vill ingå ett nytt tidsbestämt avtal fortsätter avtalet som ett tills vidare gällande Surffari-avtal. På så sätt undviks avbrott i eldistributionen. Avtalet fortsätter inte, om förbrukningsplatsen finns utanför Karlebyområdet. Om du vill kan du också säga upp avtalet när den avtalade tiden går ut.