Ofta ställda frågor

Varför får jag elräkningar från två olika energibolag?

Om två olika energibolag sänder dig varsin faktura för samma tidsperiod, handlar det om att du har konkurrensutsatt din el. Du köper alltså din elenergi från en annan försäljare än det bolag som distribuerar din el. Då kommer det en faktura för elenergin och en för elöverföringen. Om du köper elen och överföringen från samma bolag, faktureras de på samma faktura.


Varför kan jag inte köpa elöverföringen från någon annan än det lokala distributionsnätbolaget?

Elöverföringen köps alltid från det lokala distributionsnätbolaget, och den kan alltså inte konkurrensutsättas. Överföringspriserna grundar sig på de verkliga kostnaderna i varje område, och de kan inte påverkas av elförsäljaren eller genom att konkurrensutsätta elavtalet. Energimyndigheten övervakar att prisnivån är rimlig.


Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura i elektronisk form, som du på ett enkelt sätt får direkt till din egen nätbank. Då du väljer e-faktura behöver du till exempel inte knappa in referens- och kontonummer. Förutom din egen tid sparar du även miljön. E-fakturan är ett tryggt sätt att ta emot och betala fakturor.


Hur övergår jag till e-faktura?

Du kan beställa e-faktura via din egen nätbank, och en obetald e-faktura visas på nätbankens första sida till dess du har godkänt den för betalning. Hos de flesta banker kan du även beställa en påminnelse per e-post om en anländ e-faktura.


Kan jag se mina gamla elfakturor någonstans?

Du kan granska dina gamla fakturor via vår Online-service.


Är det möjligt att få räkningarna oftare? Blir det extra kostnader då?

Du kan välja faktureringsintervall. Alternativen är fakturering med en månads, två månaders eller tre månaders intervaller.

Det kostar ingenting att ändra faktureringsintervall. Du kan kontakta vår kundtjänst angående ändring av faktureringsintervall.


Varför betalar jag grundavgifter, även om jag inte använder någon el alls?

Den största andelen av kostnaderna för upprätthållandet av elöverföringstjänsterna utgörs av annat än mängden förbrukad el. Distributionsnätbolaget måste sörja för att invånarna i området får el då de behöver, och därför måste elnätet kontinuerligt underhållas och utvecklas.


Varför har jag större fakturabelopp än grannen?

Storleken på fakturans belopp grundar sig på elförbrukningen. Mängden elförbrukning påverkas av bl.a. fastighetens uppvärmningssystem, storlek, ålder, bostadens elektriska utrustningsstandard och antalet boende, elanvändningsvanor och fastighetens värmeisolering. Faktureringsintervallet kan också vara ett annat.


Jag ska flytta – hur ska jag göra?

Elavtalen är adresspecifika. Du kan ha elavtal i kraft på flera olika adresser samtidigt. Du kan behöva el på två ställen, om du till exempel renoverar en ny lägenhet, medan du fortfarande bor kvar på din gamla adress.

Gör ett elavtal för din nya bostad senast två veckor innan du flyttar. På så vis försäkrar du dig om att elen är ansluten på flyttdagen. Inled det nya avtalet från och med det datum du vill att elleveransen ska börja. Ditt gamla avtal löper ut först då du själv avslutar avtalet eller en ny kund ingår ett avtal för adressen. Avsluta det gamla avtalet det datum då flytten och slutstädningen är gjorda.

Elen stängs av på objektet då avtalet löper ut, om avtal med den nya kunden inte har ingåtts.


Jag har ett tidsbundet elavtal och jag ska flytta. Hur ska jag göra?

Meddela vår kundtjänst att du ska flytta. Ditt tidsbundna avtal kan fortsätta även på din nya adress, om den nya användningsplatsen och den gamla motsvarar varandra. Det lönar sig att göra flyttanmälan senast två veckor före flyttdagen.


Vad är det för skillnad på tidsbundet och tillsvidareavtal?

Ett tidsbundet elavtal görs, som namnet säger, för en viss tid. Den förbinder båda parter under tiden för avtalsperioden. Ett elavtal som är i kraft tills vidare är mer flexibelt och kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Ett elavtal som är i kraft tillsvidare behöver inte förnyas, till skillnad från ett tidsbundet elavtal.


Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme fås från kraftverk och värmecentraler som producerar el och värme. I praktiken är fjärrvärme rent, hett vatten, som cirkulerar i ett slutet fjärrvärmenät med dubbla rör (ett för framledning och ett för returledning) från kraftverket/värmecentralen till kundernas värmeväxlare och tillbaka. Fjärrvärmevattnet värmer i värmeväxlaren det uppvärmningsvatten som strömmar i fastigheten samt det varma tappvattnet. Värmeväxlarna skiljer vattensystemen från varandra – de blandas alltså inte sinsemellan. Temperaturen i fjärrvärmevattnet varierar enligt vädret och som lägst är det på sommaren, då värme huvudsakligen behövs för att värma tappvattnet. Uppvärmningsavbrott är sällsynta, eftersom fjärrvärmenäten i allmänhet byggs ut i cirklar, vilket gör att värme finns tillgänglig från fler än en riktning.


Hur kan jag ansluta till fjärrvärmenätet?

Du kan ansluta din fastighet, ny eller gammal, till fjärrvärme om den ligger nära fjärrvärmenätet. Det bästa sättet att få uppgifter om fjärrvärmens tillgänglighet är att skicka en offertförfrågan till oss, med noggrannare uppgifter om din fastighet. Att skicka en offertförfrågan är inte bindande på något sätt.