Byggande av anslutning och kabelvisning

Byggande av anslutning

Om du utför grävningsarbeten ska du alltid kontrollera att det inte finns fjärrvärmerör på platsen. Beställ kabelvisning minst två arbetsdagar innan grävningsarbetet inleds. En kabelvisning är avgiftsbelagd om visningen önskas med kortare varsel.

Karleby Energis kabelvisning kan beställas på numret 040 806 5065 eller e-post kaapelinnaytto@kokkolanenergia.fi.

Nousukulma

Anskaffning och installation av fjärrvärmeutrustning

Vi sköter anskaffningen av fjärrvärmeutrustning och installationen om du beställer vårt nyckelfärdiga paket för fjärrvärme. Du kan också begära offert från VVS-företag på värmeväxlare och montering av den. Man kan ansöka om hushållsavdrag för arbetsandelen.

Du kommer väl ihåg att en differenstrycksregulator är nödvändig på de områden för vilka detta har bestämts. Regulatorn är i allmänhet en tilläggsutrustning men nödvändig på de områden som anges på kartan.

Områden för vilka differenstrycksregulator krävs >

Kabelvisning

Om du utför grävningsarbeten ska du alltid kontrollera att det inte finns fjärrvärmerör på platsen. Beställ kabelvisning minst fem arbetsdagar innan grävningsarbetet inleds. En kabelvisning är avgiftsbelagd om visningen önskas med kortare varsel.

Beställ kabelvisging >

Idrifttagning av uppvärmning och idrifttagningsbesiktning

VVS-entreprenören ansvarar för följande:

  • Värmefördelningscentralen är installerad och ansluten till mätcentralen och sekundärsidan (värmesystemet och tappvattensystemet) är färdiga för användning.
  • Det finns förutsättningar för installation av värmeförsäljarens mätanordningar.
  • Kunden har getts handledning i användningen av utrustningen och det finns bruksanvisningar för den.

Elentreprenören ansvarar för följande:

  • Styranordningar och sensorer har installerats och kopplats.
  • Sensorn för utomhustemperatur är installerad på norrväggen och kopplad.
  • Värmefördelningscentralen och mätcentralen ska ha elförsörjning, båda med egen säkring. Försörjningen till mätningen ska gå att plombera.

Efter det här kan man be Karleby Energi göra en idrifttagningsbesiktning och installera anordningar för mätning av värmemängd. Efter godkänd besiktning kan apparaturen tas i bruk.

Beställ idrifttagning tre vardagar före önskat datum. Besiktningen är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter för installation av anordningar för mätning av värmemängd och idrifttagningsbesiktningar tfn 044 780 9295.