Sälj din överskottsel till oss

Ibland producerar ett solelsystem eller någon annan mikroproduktionsanläggning el över det egna behovet. Om du inte använder all den el du producerar uppstår s.k. överskottsel, som överförs i det lokala elnätet. Det lönar sig att utnyttja överskottsel och ingå ett avtal om försäljning av den till Karleby Energi.

Priset på överskottsel bestäms enligt följande:
Spot timpris-c/kWh - 0,20 c/kWh = priset på överskottsel

Priset på överskottsel utgörs alltså av spotpriset för Finlands prisområde, utan mervärdesskatt, från vilket dras av Karleby Energis förmedlingsavgift 0,20 c/kWh (moms 0 %).

Gottgörelsen syns på elfakturan till den förbrukningsplats som mikroproduktionsanläggningen är kopplad till. Avtalet om köp av överskottsel gäller tills vidare och har en uppsägningstid på 2 veckor. Efter att avtalet upphört är kunden skyldig att meddela sitt kontonummer om kunden har gottgörelse att få.

Här kan du följa den nordiska elbörsen Nord Pools skattefria marknadspriserna timme för timme.

Nettning av mikroproduktion

Karleby Energi har från ingången av 2023 övergått till elförbrukningsplatsens nettningsberäkning. Nettning innebär att elförbrukningen och -produktionen adderas under en balansavräkningsperiod, dvs. en timme eller 15 minuter. Från den el som producerats i nätet dras av den el som kunden själv förbrukat.

Läs mera >

Villkor för avtal om köp av mikroproduktion:

Du har ett gällande elavtal med Karleby Energi för bruksel.

Solelsystemet eller någon annan produktionsanläggning är kopplad till distributionsnätet. Ett avtal ingås med nätbolaget om elproduktion till nätet. (Läs mera om anslutning till produktion.)

Det lokala nätbolaget måste kunna skicka oss uppgifter om den mängd el som överförs till nätet med en timmes noggrannhet.

Solcellsinstallatören lämnar in den kompletterade informationsblanketten för mikroproduktion till Karleby Energis byggtjänst. Byggtjänsten kontaktar kunden. Tillstånd att använda systemet beviljas av Karleby Energi.

Ladda ner informationsblanketten för mikroproduktion >