Anslutning till elnätet

Det lönar sig att vända sig till vår byggtjänst i god tid, redan då planeringen av byggandet inleds. På de här sidorna berättar vi vad du ska komma i håg då du bygger, så att anslutningen till elnätet ska gå smidigt. Anvisningarna är avsedda för kunder med permanenta, små anslutningar och som bygger på tomter på planlagt område.

Byggarens kom ihåg-lista i korthet:

  • Kontakta vår byggtjänst och ta reda på tillgång och pris på anslutningen
  • Välj elplanerare och beställ elplan    
  • Ingå anslutningsavtal och avtala om preliminär leveranstid
  • Ingå elförsäljnings- och nättjänstavtal
  • Välj elentreprenör och ingå skriftligt entreprenadavtal
  • Säkerställ att elentreprenören levererar en ifylld kontaktuppgiftsblankett (mätningsbegäran) för koppling och mätning av el
  • Kom ihåg att av entreprenören begära idrifttagningsprotokoll och slutliga ritningar samt rådgivning i användningen av apparaturen

Val av elenterprenör

Utgående från elplaneringen lönar det sig att begära skriftliga offerter från några olika elentreprenörer. Om det är stora skillnader i priserna, är det bra att ta reda på vad de beror på. Den entreprenör som gör byggnadens elinstallationer kan fungera även som planerare, men för att få ett jämförelsedugligt entreprenadanbud lönar det sig att använda en separat planerare. För att trygga beställarens rättigheter ska entreprenadavtalet helst göras skriftligt. Det är också viktigt att säkerställa att den valda entreprenören finns i Säkerhetsteknikcentralens register över elentreprenörer www.tukes.fi.

Elplanering

Se till att elplaneringen görs innan grävningsarbetet startar, så att alla jordkablar, jordningselektroder och skyddsledningar som dras genom grunden blir rätt installerade i samband med grävningsarbetena. Innan du kontaktar elplaneraren är det bra att fundera på elektrifieringsbehoven och det planerade uppvärmningssystemet samt utomhuselen. Med bra planering besparas du besvärliga och dyra efterinstallationer. Det lönar sig även att kontakta Karleby Energi och försäkra dig om tillgången till fjärrvärme innan du väljer uppvärmningsform. Val av uppvärmningsform bestämmer till stor del valet av elöverföringsprodukt.

Anslutningsavtal

Förutsättningen för anslutning till elnätet är att ett skriftligt anslutningsavtal görs mellan kunden och nätbolaget Karleby Energinät Ab cirka en månad innan anslutningsledningen byggs. I samband med att anslutningsavtalet görs utreds de anslutningsavgifter som elanslutningen medför. 

Läs mera och beställ elanslutning >

Elförsäljnings- och nätavtal

För att kunna koppla el till anslutningen, bör för objektet finnas, förutom ett ikraftvarande anslutningsavtal, även ett nätavtal (= avtal för elöverföring) och ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du har valt.

Nätavtal, dvs. avtal för elöverföring görs med Karleby Energinät Ab då anslutningen sker inom bolagets distributionsnät. Nätavtalet ska vara gjort senast två veckor innan elleveransen startar. Nättjänstprodukten borde fastställas redan då elplaneringen uppgörs.

Elförsäljningsavtal: Enligt elmarknadslagen får försäljaren av elenergi väljas fritt. Elförsäljaren gör det behövliga nätavtalet för den som ansluter sig.

Bekanta dig med Karleby Energis elavtal >

Anslutning och idrifttagningsbesikting

Då elentreprenören har installerat anslutningsledningen och mätcentralen, levererar elentreprenören en mätningsbegäran (=blankett för allmänna uppgifter). Mätningsbegäran ska levereras minst en vecka före önskat anslutningsdatum. Anslutningsdatum avtalas med byggtjänsten.

Nätinstallatörerna ansluter fastigheten till elnätet och installerar samtidigt mätanordningarna. Förutsättningen för att anslutas till nätet är att anslutningsavtalet är undertecknat, idrifttagningsbesiktningen är gjord för elapparaturen och objektet har ikraftvarande nät- och elförsäljningsavtal.

Elentreprenören ska göra en lagstadgad idrifttagningsbesiktning för all elapparatur som han eller hon bygger. För besiktningen ska upprättas ett idrifttagningsprotokoll, som ska överlåtas åt fastighetens innehavare. I elentreprenaden ingår även rådgivning i användningen av elapparaturen. Elsäkerhetsföreskrifterna förutsätter att bruksanvisningarna till elapparaterna överlåts till kunden. Förvara de installations- och bruksanvisningar du får.

 

Blanketter

Blankett för allmänna uppgifter eller mätningsbegäran>
Bilaga till blanketten för allmänna uppgifter höghus/radhus>