Anslutning till elnätet

Det lönar sig att vända sig till vår byggtjänst i god tid, redan då planeringen av byggandet inleds. På de här sidorna berättar vi vad du ska komma i håg då du bygger, så att anslutningen till elnätet ska gå smidigt. Anvisningarna är avsedda för kunder med permanenta, små anslutningar och som bygger på tomter på planlagt område.

ELPLANERING

Se till att elplaneringen görs innan grävningsarbetet startar, så att alla jordkablar, jordningselektroder och skyddsledningar som dras genom grunden blir rätt installerade i samband med grävningsarbetena. Innan du kontaktar elplaneraren är det bra att fundera på elektrifieringsbehoven och det planerade uppvärmningssystemet samt utomhuselen. Med bra planering besparas du besvärliga och dyra efterinstallationer. Det lönar sig även att kontakta Karleby Energi och försäkra dig om tillgången till fjärrvärme innan du väljer uppvärmningsform. Val av uppvärmningsform bestämmer till stor del valet av elöverföringsprodukt.

VAL AV ELENTREPRENÖR

Utgående från elplaneringen lönar det sig att begära skriftliga offerter från några olika elentreprenörer. Om det är stora skillnader i priserna, är det bra att ta reda på vad de beror på. Den entreprenör som gör byggnadens elinstallationer kan fungera även som planerare, men för att få ett jämförelsedugligt entreprenadanbud lönar det sig att använda en separat planerare. För att trygga beställarens rättigheter ska entreprenadavtalet helst göras skriftligt. Det är också viktigt att säkerställa att den valda entreprenören finns i Säkerhetsteknikcentralens register över elentreprenörer (www.tukes.fi)

ANSLUTNINGSAVTAL

Förutsättningen för anslutning till elnätet är att ett skriftligt anslutningsavtal görs mellan kunden och nätbolaget Karleby Energinät Ab. I samband med att anslutningsavtalet görs utreds de anslutningsavgifter som elanslutningen medför.

Anslutningsavtalet ska göras cirka en månad innan anslutningsledningen byggs. För anslutningsavtalet behöver vi en planritning, på vilken elplaneraren har märkt ut jordkabelrutten och placeringen av huvudcentralen samt från elplaneringen huvudschemat för elhuvudcentralen och huvudsäkringens storlek. Ritningarna kan levereras digitalt till vår byggtjänst.

Anslutningsavgiften fastställs enligt huvudsäkringen och fastighetens placering. Anslutningsavgiften fastställs genom anslutningsavtalet, och genom att betala avgiften får den som ansluter sig de rättigheter som anslutningsavtalet berättigar till.

Anslutningspriserna ser du här.

Anslutningsavgiften faktureras på separat faktura efter att anslutningen är kopplad. Övriga kostnader är mätningskostnader samt eventuella kostnader för byggande av anslutningen.

ELFÖRSÄLJNINGS- OCH NÄTAVTAL

För att kunna koppla el till anslutningen, bör för objektet finnas, förutom ett ikraftvarande anslutningsavtal, även ett nätavtal (= avtal för elöverföring) och ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du har valt.

Nätavtal:

Nätavtal, dvs. avtal för elöverföring görs med Karleby Energinät Ab då anslutningen sker inom bolagets distributionsnät. Nätavtalet ska vara gjort senast två veckor innan elleveransen startar. Nättjänstprodukten borde fastställas redan då elplaneringen uppgörs.

Elförsäljningsavtal:

Enligt elmarknadslagen får försäljaren av elenergi väljas fritt. Elförsäljaren gör det behövliga nätavtalet för den som ansluter sig. Under rubriken EL hittar du uppgifter om de elprodukter Karleby Energi Ab erbjuder.

ANSLUTNING OCH IDRIFTTAGNINGSBESIKTNING

Då elentreprenören har installerat anslutningsledningen och mätcentralen, levererar elentreprenören en mätningsbegäran (=blankett för allmänna uppgifter). Mätningsbegäran ska levereras minst en vecka före önskat anslutningsdatum. Anslutningsdatum avtalas med byggtjänsten. Nätinstallatörerna ansluter fastigheten till elnätet och installerar samtidigt mätanordningarna. Förutsättningen för att anslutas till nätet är att anslutningsavtalet är undertecknat, idrifttagningsbesiktningen är gjord för elapparaturen och objektet har ikraftvarande nät- och elförsäljningsavtal.

Elentreprenören ska göra en lagstadgad idrifttagningsbesiktning för all elapparatur som han eller hon bygger. För besiktningen ska upprättas ett idrifttagningsprotokoll, som ska överlåtas åt fastighetens innehavare. I elentreprenaden ingår även rådgivning i användningen av elapparaturen. Elsäkerhetsföreskrifterna förutsätter att bruksanvisningarna till elapparaterna överlåts till kunden. Förvara de installations- och bruksanvisningar du får.

Boka tid elektroniskt till vår kundtjänst i Nettiaika-kalendern!

Boka tid

BLANKETTER

Blankett för allmänna uppgifter eller mätningsbegäran>
Bilaga till blanketten för allmänna uppgifter höghus/radhus>