Lotteriets regler

Nedanstående regler gäller lotterier som ordnas av bolagen i Karleby Energi.

Lotteriets arrangör
Lotteriets arrangör är bolagen i Karleby Energi.

Priser
Priset och/eller dess värde har angivits i samband med utlottningen. Priset kan inte bytas till pengar. Priset bör lösas ut eller användas inom ett år. Priset kan inte överföras på tredje part. Tävlingsarrangören betalar lotteriskatten.

Dragning
Priset lottas ut bland alla som lämnat sina uppgifter inom utsatt tid. Bolaget Karleby Energis personal eller familjemedlemmar som bor i samma hushåll får inte delta i utlottningen. Om kontakt inte fås med vinnaren inom två veckor utgående från de uppgifter denne lämnat, lottas den oinlösta vinsten ut på nytt. Om överlämnade av priset överenskoms med vinnaren.

Arrangörens ansvar
Karleby Energi begränsar sitt ansvar till det belopp som motsvarar det pris som är föremål för utlottningen. Mottagaren av priset befriar lotteriets arrangör från allt som kan uppkomma eller påstås ha uppkommit på grund av deltagande i detta lotteri eller inlösning av vinsten eller användning därav.

Vinnare
Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn kan utan separat medgivande eller ersättning publiceras på Karleby Energis webbplats eller i annat kundmaterial efter att dragningen skett.

Användning av kontaktuppgifter
Lotterideltagarna ombeds inlämna sina kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna nås. Kontaktuppgifterna överlåts inte till tredje part. Kontaktuppgifterna kan användas för Karleby Energis kund- och marknadskommunikation om deltagaren har gett sitt medgivande.

Reglerna gäller alla deltagare
Alla som deltar i lotteriet förbinder sig att följa dessa regler och de beslut som fattas av lotteriets arrangör gällande lotteriet.

Ändring av reglerna
Lotteriets arrangör har rätta att när som helst ändra dessa allmänna lotteriregler.