Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Karleby Energi Ab (2276581-3) och Karleby Energinät Ab (2026153-1)
Förrådsvägen 3, 67100 Karleby
tfn. 0800 050 60
Nättjänst: www.kokkolanenergia.fi

2. Kontaktperson i registerärenden:

Heidi Keto-Tokoi
heidi.keto-tokoi(at)kokkolanenergia.fi

Karleby Energi Ab fungerar som registeransvarig för register som används gemensamt av koncernen.

3. Allmänt

För att vi ska kunna betjäna dig på bästa sätt förutsätter det att vi samlar in och hanterar vissa uppgifter gällande dig. Din integritet är dock viktig för oss och vi har förbundit oss till att skydda den. Den här dataskyddsbeskrivningen innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in, de principer med vilka vi hanterar uppgifterna samt vilka rättigheter och möjligheter att påverka du har i fråga om dina uppgifter.

Vårt bolag hanterar dina personuppgifter enligt den här dataskyddsbeskrivningen och den gällande dataskyddslagstiftningen. Därför ber vi dig läsa den här dataskyddsbeskrivningen med omsorg. Ifall vår verksamhet utvecklas eller lagstiftningen förändras kan det hända att vi uppdaterar den här dataskyddsbeskrivningen.

Genom att använda våra tjänster, våra webbsidor eller genom att kontakta oss godkänner du att vi hanterar personuppgifter som gäller dig i enlighet med den här dataskyddsbeskrivningen. Om du inte godkänner dessa villkor kan vi sannolikt inte heller betjäna dig.

4. För vilket ändamål samlas personuppgifterna in och hanteras?

Vi samlar, förvarar och hanterar personuppgifter som gäller dig endast för ändamål som definierats i förväg. Huvudsakliga användningsändamål är:

 • Uppfyllandet av våra avtalsenliga skyldigheter;
 • Uppfyllandet av lagstadgade ansvar och krav;
 • Kommunikation till kunder och svar på kontaktbegäran;
 • Utvecklande av vår affärsverksamhet och inriktande av våra tjänster till dig.

5. Vilka personuppgifter samlas in om mig och från vilka källor?

Vi samlar i huvudsak personuppgifter som gäller dig av dig själv vid kontakt med oss eller senare i samband med användningen av våra tjänster. Vi samlar också uppgifter om dem som besöker våra webbsidor för att kunna analysera och utveckla våra sidor så att de blir allt bättre och för att kunna inrikta lämplig marknadsföring till besökarna.

Personuppgifterna hanteras och uppdateras också enligt de regler om informationsutbyte på elmarknaden som publiceras av Finsk Energiindustri.

Typisk information som vi kan samla in direkt från dig själv är:

 • namn
 • adress
 • personbeteckning
 • förbrukningsplatsens adress
 • FO-nummer
 • modersmål
 • kontaktuppgifter såsom telefonnummer, e-postadress och t.ex. faktureringsadress
 • uppgifter om företagens kontaktpersoner (såsom uppgifter om företaget, kontaktpersonens ställning, samt kontaktuppgifter)
 • uppgifter som anknyter till kundrelationen och avtal (såsom gällande och avslutade avtal)
 • uppgifter om tillstånd för eller förbud mot direktmarknadsföring. T.ex. spärrmarkering eller hemligt telefonnummer.
 • uppgifter som anknyter till fakturering och betalning (såsom uppgifter som gäller betalning, fakturering och indrivning)
 • eventuella andra uppgifter som samlats in med den registrerades separata samtycke.
5.1. Exempel på andra uppgifter som samlas in:
 • Mätningsuppgifter som anknyter till energiförbrukning och -produktion samt information om apparaterna som används vid mätningen.
 • Elsäkerhetslagen förutsätter att distributionsnätinnehavaren för register över elanläggningar vid anslutningarna inom sitt distributionsområde.
 • För bestämning av fjärrvärmeanslutningarnas kontrakterade effekt behöver vi uppgifter om bostaden.
 • Vi granskar också alltid nya kunders kredituppgifter samt när en indrivningsprocess planeras.
6. På vilka grunder hanteras personuppgifterna?

Vi ansvarar för att vi alltid har lagenliga grunder att hantera dina personuppgifter. Vi kan ha många olika grunder att hantera dina personuppgifter. Vi hanterar dina uppgifter för att verkställa avtal och för att uppfylla lagstadgade ansvar. Vi hanterar också dina personuppgifter på basis av vårt legitima intresse som är att erbjuda våra tjänster samt att idka och utveckla vår affärsverksamhet. Det är också möjligt att vi hanterar vissa av dina personuppgifter med ditt samtycke.

7. Vem hanterar mina uppgifter och utlämnas de till tredje part?

Dina personuppgifter hanteras i huvudsak av personer som ingår i vårt företags personal i samband med att de utför sina arbetsuppgifter. Vi kan också lägga ut en del av hanteringen av personuppgifter på entreprenad, såsom datasystem som används vid lagringen och hanteringen av personuppgifterna. Om så sker ansvarar vi för att dina personuppgifters konfidentialitet bevaras och uppgifterna hanteras även på annat sätt lagenligt.

I andra fall kan vi utlämna uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter eller om lag eller behörig myndighet förutsätter det. Vi kan också utlämna dina uppgifter om vi skulle vara part i en affär som omfattar köp eller överlåtelse av ett företag eller en affärsverksamhet. Personuppgifterna kan överföras till den registeransvariges koncernbolag, myndighet eller elmarknadspart inom de gränser som elmarknads- och annan lagstiftning tillåter och förutsätter. Personuppgifter kan utlämnas för skötsel av kundrelationer, för utveckling av användningen av tjänster och produkter, för kundkommunikation samt för opinions- och marknadsundersökningar.

8. Utlämnas mina personuppgifter utanför EU?

Principen är att vi inte lämnar ut dina personuppgifter utanför EU. Uppgifterna kan eventuellt utlämnas utanför EU enbart i de situationer där systemservrarna vi använder finns utanför EU. I sådana fall försäkrar vi oss om att hanteringen, överföringen och lagringen av dina uppgifter sker på lagstadgade grunder och genom att följa tillräckliga skyddsåtgärder.

9. Hur länge lagras mina uppgifter?

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än det är nödvändigt med tanke på deras syfte eller avtal eller lag förutsätter. Tiden som personuppgifterna lagras kan ändå variera efter syfte och situation. Inom energibranschen lagras uppgifterna minst 10 år i enlighet med lagstadgade skyldigheter och bestämmelser.

Vi strävar också efter att tidvis uppdatera dina uppgifter. Du kan också själv uppdatera dem via våra webbsidor eller genom att kontakta vår kundtjänst. Uppgifterna i kundregistret kan också samlas och uppdateras via Befolkningsregistercentralens, Suomen Asiakastieto Oy:s och andra registeransvarigas register vilka tillhandahåller adress-, uppdaterings- och andra motsvarande tjänster.

10. Hur lagras och skyddas mina uppgifter?

Dina uppgifter lagras på våra egna och våra serviceleverantörs servrar som är skyddade på ett behörigt sätt. De personuppgifter vi samlat in och hanterat hålls konfidentiella och utlämnas inte till någon annan än dem som behöver uppgifterna i sitt arbete, eller konfidentiellt och begränsat till våra kunder på basis av serviceavtal. Åtkomsten till dina personuppgifter har skyddats med användarspecifik användaridentifikation, lösenord och nyttjanderätt.

11. Krav på att ge personuppgifter och konsekvenser av att inte göra det?

De flesta av våra tjänster förutsätter att vi får personuppgifter av dig. Om vi inte får dina personuppgifter eller du inte tillåter att vi hanterar dem, kan vi inte betjäna dig och uppfylla syftet med vår verksamhet. Om du inte vill att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning ber vi att du inte ger oss några uppgifter.

12. Används kakor på webbsidorna och vad är de?

Vi använder kakor på våra webbsidor för att vi ska kunna erbjuda besökare på webbplatsen bästa möjliga användarupplevelse. Kakor är korta textfiler som nätservern sparar på användarens huvudenhet. Kakorna ger oss information om hur användare använder våra webbsidor. Vi kan utnyttja kakor för att utveckla våra tjänster och webbsidor, analysera hur webbsidan används samt för att rikta och optimera marknadsföringen. Personen som använder webbsidan kan ge sitt samtycke eller förbjuda användandet av kakor i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare tillåter kakor automatiskt. Observera att vår webbplats kan ha begränsad funktion om du förhindrar användandet av kakor.

13. Vilka rättigheter och möjligheter att påverka har jag?

Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har lagrats i registret. Begäran om kontroll ska göras hos den registeransvarige. Var beredd att bekräfta din identitet med pass, körkort eller identitetskort.

Om vi hanterar dina uppgifter med ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke hos den registeransvarige. Var beredd att bekräfta din identitet med pass, körkort eller identitetskort.

13.1. Tillgång till uppgifter

Du har rätt att få bekräftelse av oss om huruvida vi hanterar personuppgifter om dig samt att få veta vilka uppgifter om dig vi hanterar. Dessutom har du rätt att få kompletterande information om grunderna till att dina personuppgifter hanteras.

13.2. Rätt att få fel korrigerade

Du har rätt att be oss korrigera felaktiga, gamla eller på annat sätt bristfälliga personuppgifter om dig.

13.3. Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Du kan förbjuda oss att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften genom att sända e-post till adressen asiakaspalvelu@kokkolanenergia.fi.

13.4. Rätt att motsätta sig hantering

Om vi hanterar dina personuppgifter utgående från det allmänna bästa eller vårt berättigade intresse, har du rätt att motsätta dig hanteringen av dina personuppgifter till den del som det inte finns en sådan väsentlig orsak till hanteringen som skulle frånta dig din rättighet eller hanteringen inte är nödvändig för att sköta rättslig yrkan. Observera att i en sådan här situation kan vi antagligen inte längre betjäna dig.

13.5. Rätt att begränsa hantering

I vissa situationer har du rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter.

13.6. Rätt att få uppgifter översända

Om vi har hanterat dina uppgifter utgående från ditt samtycke eller för att uppfylla avtal har du rätt att få uppgifterna som du sänt oss elektroniskt i allmänt använd form av oss så att uppgifterna kan översändas till en annan tjänsteproducent.

13.7. Rätt att få uppgifter utplånade

Du har rätt att få dina uppgifter utplånade ur registret. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än det är nödvändigt med tanke på deras syfte eller avtal eller lag förutsätter.

Hur kan jag förverkliga mina rättigheter?

Du kan förverkliga dina ovan beskrivna rättigheter genom att kontakta oss. Om du anser att hanteringen av dina personuppgifter inte följer lagen kan du också anföra besvär till behörig tillsynsmyndighet.

14. Kan den här dataskyddsbeskrivningen uppdateras?

Vi kan uppdatera den här dataskyddsbeskrivningen om vår verksamhet eller våra principer för dataskydd ändras. Uppdateringar kan bli aktuella också ifall lagstiftningen förändras. Ändringarna träder i kraft när vi har publicerat en uppdaterad dataskyddsbeskrivning. Därför ber vi dig regelbundet kontrollera innehållet i den här dataskyddsbeskrivningen.

15. Vem kan jag kontakta i dataskyddsärenden?

I dataskyddsärenden kan du kontakta:

 • Karleby Energi Ab, Intern revision, Förrådsvägen 3, 67100 Karleby eller
 • Dataombudsmannen, tfn: 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi