16.06.2022

Karleby Energis nya investeringar påskyndar den gröna övergången

Karleby Energi tar följande steg på den koldioxidneutrala vägen mot den gröna övergången genom att investera i anläggningar för inmatning av svavel i sina kraftverk. Anskaffningen möjliggör användning av biobränsle upp till 100 procent i kraftverken beroende på värmebelastningen.

Biopolttoaineen lisääntyessä ja turpeenpolton vähentyessä myös voimalaitosten tarpeet muuttuvat. Turpeesta luovuttaessa rikinsyöttölaitteisiin investoiminen on välttämätöntä.

I och med att andelen biobränsle ökar och andelen torv minimeras ändrar också kraftverkens behov. Då man avstår från användningen av torv är det nödvändigt att investera i anläggningar för inmatning av svavel.

– Torven håller i sig själv pannornas överhettningsytor renare och torvens svavel skyddar pannan mot korrosion. När användningen av biomassa, alltså trä, ökar blir överhettningsytorna smutsiga och den minskande andelen svavel leder till en ökad korrosionsrisk, berättar Karleby Energi Ab:s produktionschef Tommi Korpi.

Torv används fortsättningsvis som bränsle för försörjningsberedskapen och som effektbränsle och användningen av den kan i fortsättningen smidigt regleras.

– Trots den svåra bränslemarknaden är Karleby Energis mål att minska användningen av torv och på så sätt minska koldioxidavtrycket, konstaterar Korpi.

Koldioxidutsläppen har halverats

Karleby Energi har på några år radikalt minskat koldioxidutsläppen vad gäller fasta bränslen, eftersom andelen biobränsle väsentligt har utökats samtidigt som torvens andel i energiproduktionen har minskat.

2018 utgjorde andelen biobränslen 33 procent av den totala energin som producerades med fasta bränslen medan motsvarande siffra i fjol var 60 procent. Denna siffra innebär att de totala koldioxidutsläppen har halverats under denna tidsperiod.

– 2022 uppskattas andelen biobränslen uppgå till ungefär 70 procent, konstaterar Tommi Korpi.

Andelen torv som användes i energiproduktionen minskade med 38,2 procent jämfört med år 2021.

Fasta bränslen utgör en viktig del av energiproduktionen, särskilt i produktionen av ånga som används i industrin samt i produktionen av fjärrvärme under uppvärmningsperioden.

– Utöver nuvarande åtgärder planerar vi kontinuerligt framtida innovativa gröna energilösningar, betonar Korpi.


Fjärrvärmens utsläppskoefficienter har minskat

Fjärrvärmeproduktionen i Karleby Energi har under de senaste åren gått i en miljövänligare riktning både vad gäller mindre utsläppskoefficienter och utnyttjandet av industriell synergi. Den genomsnittliga utsläppskoefficienten för fjärrvärme som såldes 2021 var i Karleby Energi 85 g/CO2/kWh, medan siffran år 2018 var 158 g CO2/kWh.

Utnyttjandet av spillvärme som uppkommer i storindustrins processer samt andra koldioxidfria värmeproduktionsformer som inte baserar sig på bränsleteknik har en nyckelposition vad gäller utvecklingen av fjärrvärmeproduktionen. 2021 utgjorde andelen industriell spillvärme 38 procent av fjärrvärmeproduktionen.