9.06.2022

Fjärrvärmenätet förnyas i Stenhagen, tiotals nya fjärrvärmeanvändare

Karleby Energi förnyar en del av fjärrvärmeledningen från 1976 i Stenhagen i närheten av Furuvägen och Kipparihallen.

– De gamla fjärrvärmeledningarna som numera fungerar som returledningar för fjärrvärmevatten är tekniskt sett helt funktionsdugliga, men förbättringen av fjärrvärmenätets användbarhet kräver att ledningarna förnyas på ett avsnitt av cirka 150 meter, berättar fjärrvärmechef Jani Söderström. Den så kallade norra överföringslinjen för fjärrvärme, som sträcker sig till Karleby Energis kraftverk, är drygt tre kilometer lång.

Karleby energi har tiotals mindre byggnadsobjekt i fjärrvärmenätet på sin agenda. I praktiken är det fråga om att ansluta nya kunder till fjärrvärmenätet. Av objekten är en del nybyggnadsobjekt, såsom radhus och flervåningshus. Av antalet nya användare består största delen emellertid av småhus med oljevärme.

– Det höga priset på brännolja syns tydligt i efterfrågan på fjärrvärme. En faktor som uppmuntrat till att ansluta till fjärrvärmenätet är även hushållsavdraget, som höjdes i år, när uppvärmningsformen byts från olja till fjärrvärme. På Skatteförvaltningens webbplats hittar du bland annat exempelberäkningar i frågan.

– För de som överväger att byta ut oljeuppvärmning mot fjärrvärme lönar det sig att ta kontakt med Karleby Energi. Fjärrvärme är tillgänglig för områden och gator med befintliga distributionsledningar, berättar Jani Söderström.