6.06.2023

Elnätet förnyas och byggs ut

Rapi-Esa.jpg

UNDER DEN KOMMANDE SOMMAREN bygger Karleby Energinät nytt och förnyar gammalt elnät på olika håll i Karleby. Terrängplanerare Esa Rapi från Karleby Energinät berättar att förläggningen av arbetena också planeras i samarbete med Karleby Vatten.

Gemensamma grävarbeten är mer kostnadseffektiva och orsakar mindre olägenheter till exempel för trafiken. Gemensamma grävarbeten utnyttjas på avsnittet mellan början av Linnusperävägen och Karsobackavägen, där Karleby Energinät gräver ner kablar för elnätet på 20 kilovolt och 400 volt samt bygger två nya transformatorstationer. Som sitt eget arbete fortsätter Karleby Energinät med att gräva ner jordkablar från Karsobackavägen till Opriavägen, där det också byggs en ny transformatorstation.

I Linnusperä innebär de gemensamma grävarbetena att de nätbyggnadsarbeten som planerats till området flyttas till nästa sommar.

– Planeringen av elinfrastrukturen i Linnusperä började redan för ett år sedan och tillstånden är till stor del klara. Platserna för transformatorstationerna har beviljats tillstånd och man har också ansökt om många tomttillstånd. Beslut om gemensamma grävarbeten och tid-tabell fattades i det skedet när vi fick veta att Karleby Vatten ska gräva vattenledningar i området, berättar Esa Rapi.

UNDER SOMMAREN gräver Karleby Elnät nytt elnät bland annat i Puntusstrandens område i närheten av Borgvägen, där det byggs ett nytt bostadsområde. Längs Borg-
vägen byggs en ny transformatorstation. Längs Plogstigen i Lappilbacken blir arbetena färdiga redan i april. Därfirån byttes luftledningarna ut mot jordkablar på en lång sträcka. Ett tämligen långt grävobjekt finns också i Prestområdet där friledningar ersätts med jordkabel på en sträcka av flera kilometer. Beredskap för en del har skapats redan tidigare genom att placera ut rör. Längs Släggvägen byggs en ny transformatorstation och en ny jordkabel, och nätet saneras också längs Rönnvägen.

I riktning mot Öja anläggs jordkabel till exempel i Mjosund och längs Gräsholmsvägen och Skituviksvägen. Det byggs också nya luftledningar, när en gammal luftledning på 20 kilovolt som kommit till slutet av sin driftsålder på Kåtölandslinjen ersätts med en ny ledning med ett bättre läge.

– Den största nyttan med jordkablar är att elnätet blir betydligt mindre känsligt för fel. Förutom nätbyggnadsarbeten sysselsätts vi mycket av att förstärka matningen i nätet i anslutning till laddpunkter för elbilar, berättar Rapi.