22.11.2022

Elavbrott möjliga nästa vinter på grund av elbrist

Finländare är vana vid att det finns tillgång till el och att lamporna hålls tända i deras hem. Nästa vinter är det möjligt med ca två timmar långa elavbrott som stamnätsbolaget Fingrid fattat beslut om på grund av elbrist.

- Men med smart beredskap och bevarat lugn klarar vi dem utan att äventyra säkerheten, säger Karleby Energinäts affärsverksamhetsdirektör Markus Kekolahti.

Sahkopula-lapset.jpg

Bakom elavbrotten ligger balansen mellan elproduktion och elförbrukning. Man måste varje stund producera lika mycket el som det förbrukas. Fingrid fungerar som systemansvarig och har därför behörigheten att meddela om effektbegränsningar. Bolaget instruerar Karleby Energinät och andra innehavare av distributionsnät i Finland att vid behov göra frånkopplingar för att säkerställa balansen i elsystemet.

Ingen befrias från den här skyldigheten. Enligt Kekolahti måste alla innehavare av distributionsnät delta i talkot i den omfattning som Fingrid instruerar. Eftersom elen kopplas bort från ett större område på en och samma gång kan inte heller enskilda elförbrukare lämnas utanför elavbrott. Elbrist kan sannolikast uppstå vid en lång och omfattande köldperiod då det är vindstilla eller då tillräckligt med el inte kan importeras över gränsen, i praktiken från Sverige. Också störningar i den inhemska produktionen kan leda till elbrist.

– Behovet av elavbrott kan på basis av väderleksprognoser i allmänhet förutspås en eller två dagar på förhand, men under köldknäppar kan behov av elavbrott uppkomma t.o.m. hastigt. Ett frågetecken är Olkiluoto 3 som har räknats in i nästa vinters energiproduktion i Finland. Om Olkiluoto 3 av någon orsak faller bort från nätet är det möjligt att effekten måste begränsas så snabbt att man inte hinner meddela om elavbrottet på förhand, säger Kekolahti.

KARLEBY ENERGINÄT har en plan för hur de nödvändiga effektbegränsningarna förverkligas så att de orsakar så lite störningar som möjligt.

– Varje område har sina egna särdrag. Lokala distributionsnätbolag vet bäst hur det lönar sig att genomföra elavbrotten på det egna området på samma sätt som hur elen kopplas in på nytt. Det här är något som vi har övat på, men trots det så lönar det sig för invånarna att vara beredda på överraskningar, konstaterar Kekolahti.

Markus-Kekolahti-sahkopula.jpg

Han berättar att hela staden inte blir utan el samtidigt utan effektbegränsningen roteras på olika områden. I planen beaktas kritiska aktörer såsom sjukhus, vilka inte berörs av effektbegränsningen. För att underlätta beaktandet av dessa objekt har Försörjningsberedskapscentralen gjort upp en förteckning över vilka elförbrukningsplatser är mest kritiska med tanke på avbrott.

– Hos oss är nätområdet i centrala Karleby en utmaning därför att den är så kompakt och tät. Många olika slag av aktörer är verksamma på området, även sådana som är kritiska för försörjningsberedskapen, och en effektbegränsning på detta område berör ett stort antal förbrukare på en gång. Dessutom finns det i utkanten av Karleby Energinäts nätområde gårdar som håller djur, men som tur har dessa gårdar numera förberett sig rätt bra inför elavbrott med aggregat.

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET ansvarar i hela landet för informeringen om elavbrott och om när de slutar. Markus Kekolahti säger att också riksomfattande media har säkert en egen viktig roll i den här uppgiften.

– Karleby Energinät informerar om elavbrott på grund av elbrist på sina webbsidor samt i sociala mediers kanaler. Man kan också följa med elavbrott på Karlebys område på avbrottskartan som finns på Karleby Energis webbplats (www.kokkolanenergia.fi/feljour). Utöver elavbrott på grund av elbrist kan man på avbrottskartan också se både planerade och oförutsedda elavbrott.

Enligt Kekolahti lönar det sig att förbereda sig inför elavbrott med ett hemförråd på samma sätt som för vanliga störningssituationer.