Sähkön alkuperä

Energialähdejakauma ja päästöt vuonna 2019:

Loppuasiakasamyyntiin tehdyn sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 133,84 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 1,35 mg/kWh.

Laskennassa käytetty sähköntuotannon keskimääräisen hiilidioksidin ominaispäästökerrointa 289,67 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on laskettu käyttäen jäännösjakaumakerrointa 1,25 mg/kWh. Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta.

Loppuasiakasmyynnin sähkön energiajakauma 2019. Ydinvoima 53%. Uusiutuvat 25%. Fossiiliset 22%.