Ventusnevasta Ykspihlajaan kulkeva 110 kV voimajohto uusitaan

Kokkolan Energiaverkot Oy uusii 1970-luvulla rakennetun Ventusnevasta Ykspihlajaan ulottuvan 110 kV:n suurjännitejohdon. Urakoitsijana hankkeessa toimii Power Prof Partners Oy.


Nykyinen johto alkaa olla noin 55 vuoden käyttöikänsä päässä, mutta uusiminen ei johdu pelkästään sähköjohdon ikääntymisestä.

Investoinnin ansiosta sähkön toimitusvarmuus Kokkolan Suurteollisuusalueelle paranee. Sähköjohdon siirtokyky kasvaa myös merkittävästi, jolloin se riittää myös suurteollisuusalueen tulevaisuuden tarpeisiin.

Kokkolan suurteollisuusalueen sähkön tarve kasvaa tulevaisuudessa ja alueen kaavoitus mahdollistaa uusien yritysten tulon alueelle. Asiakkaat halutaan liittää vahvaan ja toimintavarmaan sähköverkkoon. Sähkölinja on tärkeä erityisesti KIP Eteläisen tehdasalueelle.

Johdon uusimisen yhteydessä myös sähköverkon rakenteet nykyaikaistetaan ja puurunkojen tilalle tulee putkipylväs- ja teräsristikkorakenteita. Se vähentää pylväspaikkoja ja samalla päästään eroon myös nykyisistä kreosootilla kyllästetyistä pylväistä.

Reittiin parannuksia pienillä muutoksilla

Voimajohto kulkee Hepoventusnevassa golf-kentän yli ja sen jälkeen viljelysalueen läpi. Viljelysalueen jälkeen johto tulee Koivuhaan ja raviradan välistä kohti rantaa Ykspihlajaan.

Ykspihlajasta johto kulkee Potinrannantien reunaa Satamakadun yli ja siitä edelleen teollisuusalueelle voimalaitoksen vieressä olevaan Ykspihlajan sähköasemaan.

Muutoksia nykyiseen reittiin tulee Ykspihlajan uuden koulun ja junaradan välille. Reittimuutoksella koulun pihalta saadaan poistettua pylväs ja uusi pylväs siirretään Potinrannantien meren puolelle. Samalla johtokatu siirtyy hieman meren suuntaan.

Johdon suunnittelussa on huomioitu Ykspihlajan asukkaat. Turvallisuus on etusijalla ja muutokset on suunniteltu niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa.

Luvat ja aikataulu selvillä

Voimajohdolla on voimassa oleva käyttöoikeuden lunastuslupa. Energiavirasto on todennut, että johdon rakentamisessa on kyse verkonhaltijan sähkömarkkinalain mukaisesta ylläpitotoimenpiteestä. ELY-keskukselle on toimitettu luontoselvitys ja asiakirjat valtion teiden ylityksestä sekä Väylävirastolle radan ylityksestä. Pienistä pylväspaikkojen muutoksista ja johtokadun siirroista on keskusteltu Kokkolan kaupungin kanssa.

Työ kohteessa alkaa kesäkuussa pylväspaikkojen merkinnöillä ja maaperätutkimuksilla. Heinäkuun alkupuolella tehdään tieylityssuojauksia ja heinäkuun lopulla nykyinen voimajohto puretaan.

Elokuussa alkaa uuden johdon perustuksien teko ja elementtien asennus. Elokuun lopulla tai syyskuussa pylväät nousevat pystyyn. Ykspihlajan koulun kohta on tarkoitus tehdä koulujen syyslomien aikana.

Lokakuussa alkavat johdintyöt ja ne kestävät marraskuun lopulle. Uusi johto on valmis joulukuussa.

110 kV voimajohdon hyödyt:


• Parantaa sähkötoimituksen luotettavuutta Kokkolassa
• Kestävä investointi: teräspylväsrakenteiden käyttöikä on yli 60 vuotta
• Sähköverkon maadoitukset uusitaan ja se parantaa ympäristön turvallisuutta
• Eroon vanhoista kreosootilla kyllästetyistä pylväistä
• Koulun pihalta poistetaan pylväs, turvallisuus paranee.

Jaa artikkeli