Energiayhteisön perustaminen

Energiayhteisöllä tarkoitetaan esimerkiksi kerrostaloasujien yhteisöä, joka tuottaa sähköä yhteisillä laitteilla ja jonka jäsenet jakavat tuotetun sähkön keskenään. Energiayhteisön voi perustaa kuka tahansa pientuottaja, jonka sähköliittymällä on useampi käyttöpaikka. Näitä ovat talonyhtiöiden lisäksi esimerkiksi kauppakeskukset, kampusalueet ja maatalouden kiinteistöt. Huomaa, että energiayhteisössä voi olla vain samalla sähköliittymällä olevia käyttöpaikkoja, ja tuotannon yhteenlaskettu nimellisteho tulee olla alle 1 MVA.

Aikaisemmin omaa voimalaitosta, esimerkiksi aurinkopaneeleita, on voitu hyödyntää ainoastaan kiinteistösähkön tarpeeseen, kuten rappukäytävän valaistukseen tai muuhun yhteiseen talotekniikkaan. Energiayhteisön perustaminen mahdollistaa itse tuotetun sähkön käyttämisen laajemmin myös asuntojen ja liiketilojen hyödyksi.

Energiayhteisön perustaminen kannattaa, sillä sen myötä ekologisen aurinkosähkön käyttömahdollisuudet lisääntyvät, aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa ja sähköä ei enää tarvitse ostaa niin paljon ulkopuolelta. Aurinkopaneeleiden investointikustannukset ovat suhteessa edullisemmat ja laitteiston takaisinmaksuaika lyhenee. Ja mikä parasta energiayhteisö on sen jäsenille maksuton palvelu.

Näin perustat energiayhteisön:

 1. Energiayhteisön jäsenet sopivat perustettavan energiayhteisön muodon: paikallinen energiayhteisö tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän.
 2. Jäsenet sopivat kuka toimii energiayhteisön edustajana
 3. Edustaja tarkistaa, että kaikki yhteisön perustamisen edellytykset täyttyvät
 4. Energiayhteisön edustaja selvittää yhteisön liitettävät käyttöpaikat ja jakoprosenttiosuudet.
 5. Jäsenet sopivat ylijäämän tuotantokäyttöpaikasta (kts. SMA/SMB)
 6. He sopivat myös ylijäämäenergian (energiayhteisölaskennan) jakotavasta (SMA tai SMB)

Energiayhteisön edustaja kirjaa perustettavan energiayhteisön tiedot sekä täyttää energiayhteisön perustamislomakkeen. Verkkoyhtiö lähettää sopimuksen energiayhteisön edustajalle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen jälkeen verkkoyhtiö perustaa energiayhteisön ja lähettää vahvistuksen energiayhteisön edustajalle.

Energiayhteisön tuotannon jakotavat

Jakotapa SMA: Taloyhtiö myy käyttämättä jääneen tuotannon

 • Ainoastaan ylijäämän tuotantokäyttöpaikalle on mahdollista tehdä tuotannon ostosopimus
 • Kulutuskäyttöpaikan liittäminen energiayhteisöön ilman rinnakkaisen tuotantokäyttöpaikan liittämistä on mahdollista
 • Tuotantokäyttöpaikan liittäminen energiayhteisöön ilman rinnakkaisen kulutuksen käyttöpaikan liittämistä on mahdollista
 • Jako-osuuksien ylittävät energiat hyvitetään vain ylijäämän tuotantokäyttöpaikalla
 • Energiayhteisö tekee sopimuksen ylijäämäsähkön myymisestä valitsemansa sähkönmyyjän kanssa
   

Jakotapa SMB: Huoneistot myyvät käyttämättä jääneen tuotannon päätettyjen jakosuhteiden mukaisesti

 • Kaikilla energiayhteisön jäsenillä on omat todelliset tai virtuaaliset tuotannon käyttöpaikat.
 • Kaikki energiayhteisöön liittyvien kulutuskäyttöpaikkojen rinnakkaiset tuotantokäyttöpaikat tulee liittää energiayhteisöön.
 • Kaikki energiayhteisöön liittyvien tuotantokäyttöpaikkojen rinnakkaiset kulutuskäyttöpaikat tulee liittää energiayhteisöön.
 • Kaikkien jäsenten on tehtävä tuotannon ostosopimus oman myyjäyhtiön kanssa.
 • Jako-osuuksien ylittävät ylijäämäenergiat hyvitetään käyttöpaikkakohtaisesti (*sovittujen prosenttiosuuksien) ja jokaisen osallisen oman ostosopimuksen mukaisesti.
 • Energiayhteisön edustaja toimittaa SMB-jakotavan mukaiset virtuaaliset tuotantokäyttöpaikkatunnukset energiayhteisön jäsenille
 • Kaikki energiayhteisön jäsenet tekevät tuotannon ostosopimukset oman myyjäyhtiönsä kanssa


Energiayhteisö ja hyvityslaskenta astuu voimaan ilmoitettuna päivänä (huom. aikaisintaan 90 pvää ja viimeistään 7 päivää ennen hyvityslaskennan alkamispäivää).

Siirry energiayhteisön perustamiseen

Energiayhteisön perustamisen edellytykset

 • Perustettava yhteisö on Kokkolan Energian sähköverkon verkkoalueella
 • Kaikki energiayhteisöön liitettävät käyttöpaikat ovat saman sähköliittymän takana
 • Energiayhteisöön kuuluvien sähköntuotantolaitteistojen tai energiavarastojen nimellisteho on alle 1 MVA
 • Kaikkien jakotavan SMB mukaisesti liitettävien kulutuskäyttöpaikkojen rinnakkaiset tuotantokäyttöpaikat liitetään myös energiayhteisöön
 • Kaikkien jakotavan SMB mukaisesti liitettävien tuotantokäyttöpaikkojen rinnakkaiset kulutuskäyttöpaikat liitetään myös energiayhteisöön
 • Energiayhteisöön liitettävien pientuotantolaitosten tulee olla liitettynä sähköverkkoon ja niillä on käyttöönottolupa ennen energiayhteisön perustamista
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu ylijäämän tuotantokäyttöpaikka ja tällä on voimassa oleva ylijäämän ostosopimus
 • Energiayhteisölle on ilmoitettu allekirjoitusoikeuden omaava edustaja
 • Energiayhteisön pääyhteyshenkilö toimittaa täydelliset perustamisen vaatimat tiedot jakeluverkonhaltijalle vähintään 14 päivää ennen energiayhteisön voimaan astumista

Energiayhteisömuotojen erot

Paikallinen energiayhteisö: Yhteisöä edustaa yksi oikeushenkilö, joka käsittelee kaikki energiayhteisöön kuuluvat asiat muiden jäsenten puolesta Paikallista energiayhteisöä ei voi perustaa ilman tätä edustavaa y-tunnuksen omaavaa oikeushenkilöä

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä: Energiayhteisön loppukäyttäjät eivät toimi oikeushenkilön kautta, vaan sopivat keskinäiset vastuunsa ja velvoitteensa keskenään ja ovat ilmoittamansa edustajansa kautta yhteydessä verkkoyhtiöön. Edustavan yhteyshenkilön oikeuksista tulee verkkoyhtiölle toimittaa yksittäinen kaikkien energiayhteisön osakkaiden allekirjoittama valtakirja. Energiayhteisön osakkaina voi toimia oikeushenkilöt (esimerkiksi yritykset) ja yksityiset henkilöt (esimerkiksi yksityiset asukkaat)

Energiayhteisön edustajana toimiminen

Voidakseen perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmää tulee yhteisön jäsenten allekirjoittaa ja toimittaa yksittäinen valtakirja heidän yhteisön edustajan oikeuksista. Energiayhteisön osakkaiden allekirjoitukset valtakirjaan voi järjestää myös sähköisen allekirjoituspalvelun kautta. Valtakirja tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi ennen kuin energiayhteisön perustamislomake käsitellään.

Energiayhteisön edustaja on yhteisön jäsenten puolesta oikeutettu tekemään ilmoituksia jakeluverkonhaltijalle energiayhteisöä koskevissa asioissa ja on vastuussa, että jakeluverkonhaltijalla on aina sopimuksen mukaiset ajantasaiset tiedot energiayhteisöstä.

Edustajan vastuulla on tiedottaa energiayhteisön muita loppukäyttäjiä energiayhteisön asioista ja mahdollisista muutoksista energiayhteisössä. Edustajalla on myös tiedonantovelvollisuus energiayhtiön suuntaan, mikäli yhteisöön tulee muuttoja ym. muutoksia. Edustaja toimittaa SMB-jakotavan mukaiset käyttöpaikkojen virtuaaliset tuotantokäyttöpaikkatunnukset kunkin energiayhteisön jäsenille, jotta he voivat tehdä tuotannon ostosopimukset oman sähkönmyyjänsä kanssa.

Täytä energiayhteisön perustamislomake

Jäikö jokin mietityttämään? Ota yhteys asiantuntijoihimme:

Rakentajapalvelu

p. 0800 050 61 tai rakentajapalvelu@kokkolanenergia.fi